Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

22.8.2014

Vyhledávací studie cyklotrasy A44 v úseku podél letiště

Shlédnuto 1249 x

21.8.2014
Cyklotrasa č. A44 v úseku podél letiště Praha Letnany je uzavřena již více než čtyři roky. Od 15. dubna 2014 je znemožňen i náhradní průjezd areálem Letova.

Zjistili jsme, že MČ Praha 18 nechala již před dvěma roky vypracovat vyhledávací studii k této části cyklotrasy. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsme si sdudii vyžádali, a předkládáme jí tímto veřejnosti.

Vyhledávací studie cyklotrasy č. A44 v úseku podél letiště Praha Letňany (.pdf, 12,2 MB).

Domníváme se, že existují i méně nákladné a rychleji realizovatelné varianty.

V rámci projektu Cyklisté sobě vznikla v Letňanech skupina, která chce aktivně vstoupit do řešení tohoto problému. Uvítáme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit.
Kontaktní adresa: mail.lkforum@gmail.com

Potěšilo nás, že ve volebním programu sdružení Česká pirátská strana s podporou občanského sdružení  Zdravé Letňany jsme nalezli bod „Podpoříme obnovu zrušené cyklotrasu A44 kolem letiště„. (vč)

10.7.2014

Výsledek ankety 2014 k cyklotrase A44 v Letňanech

anketa_2014

Shlédnuto 882 x

10. 07. 2014

V pondělí byly zveřejněny výsledky květnové ankety „Deset problémů Letňan“. Požadavek „Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště“ skončil na pěkném třetím „postupovém“ místě (mělo by se jím zabývat zastupitelstvo). Je to dobrá pozice pro další jednání jak s letištěm, tak s radnicí. Také je vidět, že problém je živý a občany stále zajímá, přestože od uzavření cyklotrasy uplynuly více než čtyři roky. Loni se otázka cyklotrasy umístila ve stejné anketě na 8. místě – „Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)„, předloni na 3. místě – „Nepřístupnost okraje Letiště Praha Letňany, chybějící cyklostezka v této lokalitě.
Děkujeme tímto všem, kteří v anketě přídali svůj hlas pro obnovení cyklotrasy. Problém je od letošního 15. dubna ještě o to palčivější, protože byl (pravděpodobně natrvalo) zrušen náhradní průjezd přes areál Letova.
Zpráva z obdobné akce v loňském roce

Nejpalčivější problémy Letňan byly ověřeny anketou

převzato z http://www.letnanskelisty.cz/

Kategorie: Z radnice
Zveřejněno 7. 7. 2014 14:01

pouták LetňanyV květnovém vydání Listů jsme uveřejnili anketu Deset problémů Letňan, jejímž prostřednictvím si zástupci městské části ověřovali pořadí problémů, které vzešly z veřejné diskuze konané na začátku dubna na radnici.

Celkem bylo odevzdáno 121 lístků, z toho byly tři lístky vyřazeny pro nejasné označení problémů. Z uvedeného počtu odevzdaných lístků je zřejmé, že jsou občané v Letňanech zřejmě spokojeni a nevidí žádné zásadní problémy k řešení. Deset témat seřazených podle počtu hlasů:

1. Stop zahušťování výstavby

2. Zachování lesoparku a jeho další rozvoj

3. Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště

4. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP´v oblasti kontroly

5.–6. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory

5.–6. Rozšiřování a údržba dětských hřišť.

7. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky

8. Prodloužení midilinky 295 přes Staré Letňany

9.–10. Zvýšení počtu listnatých stromů a zeleně v zástavbě

9.–10. Zrušení stavebního povolení k výstavbě patnáctipatrového bytového domu v ulici Chlebovická

Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18, a Blanka Zahradníková, koordinátorka MA21 a NSZM

6.2.2014

Počet syslů v Letňanech stále klesá

Logo_ZachranneProgramy

Shlédnuto 4192 x

Aktualizace 17.1.2017

Výsledek sčítání v roce 2016 byl pouhých 35 jedinců. Aktualizovaný graf vývoje početnosti syslí kolonice v Letňanech naleznete na na Wikipedii.

Aktualizace 06.02.2014
Bohužel velmi smutná zpráva o výsledku sčítání syslů v NPP Letiště Letňany v roce 2013. Bylo zjištěno pouze 40 ks jedinců, viz odpověď na dotaz na FB Záchranné programy ohrožených druhů:

Dotaz: „Brožurka o syslovi je již staršího data. V Letňanech počet syslů dosti poklesl. Prosím, jaký je výsledek sčítání v loňském roce?“

Záchranné programy ohrožených druhů odpověď na komentář p. Václav Čadek St: Ano, v tomto máte bohužel pravdu. První vydání brožury vzniklo v roce 2009, kdy činil odhad počtu syslů v Letňanech 600 jedinců. Od té doby ale populace stále klesá, nejvýrazněji v posledních dvou letech. Loni pravděpodobně syslům hodně uškodilo počasí – dlouhá zima a poměrně krátce na to dlouhotrvající deště. Výsledný odhad početnosti za rok 2013 je opravdu smutný: 40 jedinců. Známe však i případy, kdy se kolonie během několika let mnohonásobně zvětšila (např. na letišti v Miroslavi z odhadu 10 na 220 jedinců během 6 let), tak snad se situace obrátí i v Letňanech.

Nelze tedy než jen doufat, že mají odborníci pravdu a trend se začne od letošního roku opět obracet k lepšímu.

Vývoj početnosti syslí kolonie v NPP Letiště Letňany

21. 03. 2013
Začátkem února 2013 bylo publikováno Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2012 (dále jen ZP). Pro přiznivce sysla v Letňanech to není radostné čtení. Odhadovaná početnost sysla klesla v roce 2012 na pouhých 250 jedinců.

Jako doklad uvádíme tabulku ze zprávy:
Tab. 4. Přehled lokalit s odhadovanou početností 100 a více jedinců dle početnosti v roce 2012 (seřazeno odnejvyšší po nejnižší početnost) a zhodnocení managementu v roce 2012. Pro srovnání jsou uvedeny odhadované početnosti od roku 2008, tedy od roku schválení ZP.

Pocetnost_2012

(more…)

27.5.2013

Zadání Metropolitního plánu – stanoviska MČ Praha 18, P9 a Auto*Matu

Filed under: Aktuálně ... — Štítky: , , , , — admin @ 17:07

MHMP_MP_Ozn

Shlédnuto 1040 x

27. 05. 2013

Na mimořádném jednání dne 7. 6. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o ukončení pořizování dosavadního „nového“ Územního plánu hl. m. Prahy ve fázi doprojednaného Konceptu (z roku 2009): Zastupitelstvo HMP ukončilo pořizovaní Konceptu a zahájilo pořízení Metropolitního plánu

Dne 15. března 2013 byla vyvěšena Veřejná vyhláška – oznámení projednávání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). Do 18. dubna 2013 včetně, mohl každý uplatnit své připomínky.

Dne 4. dubna 2013 se konalo 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18, které přijalo k zadání Metropolitního plánu následující usnesení:

Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy

Předkládá: starosta Lněnička

Odbor: OKS                        Zpracoval: Lněnička

 1.1            Usnesení č. 025/ZM1/13

1. ZMČ Praha 18 bere na vědomí návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy (metropolitního plánu) oznámený veřejnou vyhláškou ze dne 15. března 2013 s tím že požaduje, aby:

a)  byl pořízen i územní plán vymezené části území hlavního města Prahy, a to pro územní obvod MČ Praha 18, zejména k. ú. Letňany.

b) v dalších fázích pořizování metropolitního plánu, jakož i územních plánů vymezených částí území hlavního města Prahy, byly ze strany pořizovatele, projektanta, rady i zastupitelstva hl. m. Prahy respektovány požadavky, vyjádření, připomínky a/nebo stanoviska uplatněná orgány (radami, zejména však zastupitelstvy) městských částí.

1.      ZMČ ukládá starostovi seznámit s tímto usnesením pořizovatele územního plánu, projektanta územního plánu a Radu hl. m. Prahy.

(more…)

23.5.2013

Cyklotrasa A44 na Fóru Zdravého města 2013 – Letňany

Filed under: Aktuálně ... — Štítky: , , — admin @ 17:32

Forum_2013_

Shlédnuto 14011 x

23. 05. 2013

Dne 13.  května 2013 se zástupci Letňansko-Kbelského leteckého regionu  zúčastnili setkání Fórum zdravého města (nebo také „Deset problémů Letňan“) na němž se hovořilo o problémech, které v současné době nejvíce trápí občany městské části Praha 18.

Tematické okruhy: občan a úřad • životní prostředí • volný čas a společenský život • bezpečnost • doprava.

„Fórum Zdravého města je každoročně se opakující akce, na níž se projednává celkový rozvoj městské části. Jejím cílem je získat co nejvíc informací o rozvoji městské části. Účastníci – zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, městské policie, ale také široká veřejnost – se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které si zaslouží pozornost vedení městské části.
Nejedná se tedy o diskuzi o předem připravených a zvolených námětech, ale o živý pořad, jehož průběh lze dopředu těžko odhadnout. Aktéři diskutují o několika tematických okruzích, ve finále je pak společně formulováno deset zásadních problémů, které veřejnost trápí nejvíce. Výstup je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je zjistit, jestli se s danými problémy ztotožňuje širší okruh letňanských občanů.
Po vyhodnocení ankety jsou ověřené problémy poskytnuty k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které stanoví úkoly a odpovědnosti za jejich plnění.“

Již při obdobné loňské akci jsme požadovali obnovení provozu na cyklotrase A44 v úseku kolem letiště Letňany spolu se znovuzpřístupněním okrajových částí letiště. Podnět tehdy přítomné zaujal, dostal se na třetí pozici a tuto pozici obhájil v následné anketě občanů Letňan. Bohužel neuhlídali jsme záměnu pojmů cyklotrasa a cyklostezka. Nahráli jsme tak vlastně  MČ, která připravuje nákladný a technicky složitý projekt asfaltové cyklostezky podél plotu PVA a Letova, přičemž z nedávného vyjádření zástupce starosty Mgr. Zástěry vyplývá, že „termín realizace lze očekávat až v horizontu několika let„.

Místostarostka Iveta Lojková při úvodní prezentaci, kdy se hodnotí co se podařilo udělat s podněty formulovanými při loňském Fóru, k tématu „Nepřístupnost okrajů letiště, chybějící cyklostezka v této lokalitě“ (tak byl podnět loni pořadateli pochopen a naformulován) na letošním Fóru řekla:

Cyklostezka je již zanesena v územním plánu, již dlouho, mezi plotem areálu Výstaviště, Letova a letištěm. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy s majitelem pozemků.“

Z toho je zřejmé, že se MČ nezabývala ani původní cyklotrasou A44, ani zpřístupněním okrajových částí letiště.

Poučeni, připravili jsme si letos dopředu podnět vytištěný na pruhu papíru:

Podnet_Forum_2013

(more…)

16.5.2013

Cyklisté sobě! (2): Založme místní iniciativy

Filed under: Aktuálně ...,Cyklostezky — Štítky: , , , — admin @ 11:02

Aktualizováno 20. 05. 2013

Cyklisté sobě! (3): Co můžete dělat?

První schůzka 20. května 18:00 Truhlárna v Rokycanově ulici č.p. 33.

Další schůzka 27.5. na témže místě ve stejnou dobu.

15. 05. 2013
Převzato z Prahou na kole

Je rok a půl do voleb, lidí na kolech v ulicích přibývá a podpora cyklodopravy uhasíná. Stovky problémových míst nejsou řešeny, mnoho z nich je v kompetenci městských částí. Auto*Mat jedná s radnicemi, ale nemůže o mnoho víc než hlídat vybrané zásadní lokality. Jako redaktor Prahou na kole dlouhodobě sleduji a podporuji individuální snahy o zlepšení konkrétních míst. Ale vidím, jak nevyvážený je ten boj jednotlivce s dobře zaběhaným konglomerátem samosprávy a státní správy.

Městská knihovna v Praze: Jednou tu ten stojan bude, zatím ale všechny snahy vyzněly do ztracena.


(more…)

26.4.2013

Zelené terasy Letovská

Filed under: Aktuálně ...,Letňany — Štítky: , , , — admin @ 19:14

Zelene_terasy_Th

26.04.2013

Popis projektu:
Multifunkční dům Zelené terasy Letovská je navržen na parcele stávajícího, sporadicky využívaného parkoviště ve východním cípu ulice Letovská v těsném sousedství křižovatky ulic Veselská a Beranových. Pro sousedící křižovatku je zpracován projekt její rekonstrukce, který jí přidává jednu větev – pokračování Veselské ulice. V objektu jsou umístěny obchodní a kancelářské prostory, 45 bytových jednotek a velkoprostorové garáže s kapacitou 130 parkovacích míst. Dům byl navržený ve třech výškově i půdorysně rozdílných rovinách.
Další podrobnosti na stránkách společnosti GIP Group.

Stavba se zřejmě připravuje k realizaci, soudě podle vydaného (17.4.2013) územního rozhodnutí o umístění dočasné stavby „Přeložka kanalizace mezi ul. Veselskou a Letovskou, včetně přípojek pro BD v Praze 18“.

2013-04-28_074439

Parcely, kterých se týká dočasná stavba
http://wgp.urm.cz/georeport/

Dočasná přeložka sítí se týká parcel 406/157, 757/92, 834/1, 757/59.

2013-04-28_082205

Pozemky ve vlastnictví EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s., Myslíkova 174/23, Nové Město, 11000 Praha 1, http://wgp.urm.cz/georeport/

Související dokumentace:

Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – jedna z podmínek tohoto rozhodnutí je dokončení stavby nejpozději do 31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4.2012

Cyklotrasa A44 na Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu

Praha cyklistická14.04.2012

Dne 27. 3. 2012 jsem se jako host vyslaný Letňansko-Kbelským leteckým regionem, o. s. zúčastnil zasedání Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD).

Předal jsem členům komise jednostránkový dokument s popisem problémů s cyklotrasou A44 v úseku kolem letiště Praha Letňany. Bylo mi umožněno vystoupení, v kterém jsem shrnul hlavní fakta týkající se A44 a odpověděl na dotazy členů KCD.

Po krátké diskusi se komise shodla na následujícím usnesení:

2012_03_27_Usneseni_KCD

 

 

Odkaz na příslušný zápis KCD je zde.

Děkuji předsedkyni KCD JUDr. Monice Krobové Hášové za možnost vystoupit a redakci Prahou na kole za zprostředkování.

(more…)

4.4.2012

Bytový soubor Kbely, Praha 19, k.ú. Kbely

04.04.2012

Informace o oznámení záměru

Oznámení o Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/1999 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznámení záměru realizace akce BYTOVÝ SOUBOR KBELY (formát pdf, 47 MB)

Hluková studie

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 17.4.2012

Výše uvedené informace lze nalézt na stránkách www.cenia.cz/eia

 

20.3.2012

Jaro přichází: vylézají poslední čeští sysli

20.03.2012

Ze stránek AOPK ČR:
19.03.2012
První sysli už opouštějí nory na Rané v Českém středohoří, která je jednou z posledních lokalit tohoto kriticky ohroženého druhu u nás s početnou syslí kolonií.

Syslů během posledních šedesáti let ubylo tolik, že pro něj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vytvořila speciální záchranný program [1].

„Právě sysel obecný ukazuje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech jich bylo tolik, že byl označován za zemědělského škůdce. Nyní je kriticky ohroženým druhem, který přežívá v ČR na posledních 33 lokalitách. Počet syslů se odhaduje na 3800 jedinců,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více informací naleznet zde.

6.3.2012

Mezinárodní prázdninový výměnný program letecké mládeže 2012

06.03.2012

EXCHANGE   2012

mezinárodní prázdninové výměny letecké mládeže

17. 7. – 1. 8.  2012

 

Nabízíme vám možnost zúčastnit se prázdninových výměnných pobytů organizovaných pro mládež z celého světa zajímající se o letectví (air cadets) , které jsou pořádány pod patronací Mezinárodní asociace leteckých kadetů (International Air Cadet Exchange Association, www.iacea.com ) po celém světě.

více informací na www.aerovka.cz (more…)

26.2.2012

Opravdu byla cyklotrasa A44 nelegální od samého počátku?

26.2.2012, aktualizováno 11.03.2012

Navazuji na příspěvek Cyklotrasa A44 kolem letiště Letňany byla nelegální?!

Z úřadú MČ P18 a P19 se mi podařilo získat dokument, z kterého jsou zřejmé podmínky Úřadu pro civilní letectví nutné k provozování cyklotrasy A44 v prostoru kolem letiště:

1.      vzhledem k vedení cyklotrasy podél vzletové a přistávací dráhy a tedy v oblasti vzletového a přibližovacího prostoru letiště požadujeme doplnění informativních tabulek o výstrahu následujícího textu „POZOR, LETECKÝ PROVOZ!“
2.      
osazení informativních tabulek je nutné zkoordinovat s provozovatelem letiště Letňany z hlediska zajištění bezpečnosti leteckého provozu. (more…)

23.2.2012

Zadávací dokumentace pro projekt Letňanské lentilky

23.02.2012
Aktualizováno 25.02.2012

Zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 18, dne 23.2.2012

Informace o veřejné zakázce

Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
     Příloha 1  –  Rozdělení území na etapy

     Příloha 2  –   Studie ateliéru MIO Architects, s.r.o.

Projekt Lentilky na stránkách MIO Architects

Na začátek 2. čtvrtletí 2012 komise chystá spuštění webových  stránek k projektu

Zápis z březnové komise

(more…)

Proč nejsou na LKF také články o tom, co se v Letňanech povedlo dobrého?

23.02.2012
doplněno 25.02.2112

Otázku v tomto smyslu jsme dostali koncem minulého roku od Komise regenerace sídliště a životního prostředí při Radě MČ Prahy 18. Komise se naším webem zabývala na své prosincové schůzi. V zápisu z komise je uvedeno:

Téma: Spolupráce s Letňansko-Kbelským fórem (LKF)
Na webu LKF se objevují články o nových Letňanských stavbách. Bylo diskutováno, proč nejsou zmíněny například Letňanské lentilky, otevření zahrady v Místecké nebo nové vedení silnic v lesoparku. MM byla požádána, zda může vůči provozovatelům LKF vznést dotaz, zda a za jakých podmínek je možné uveřejnit mj. i výše uvedená témata.“
Viz. http://www.letnany.websnadno.cz/Zapisy.html (more…)

4.1.2012

Záměr „Tesco Letňany, etapa V.“ nebude posuzován dle zákona 100/2001 Sb.

04.01.2012

Třetího ledna byl zveřejněn výsledek zjišťovacího řízení na záměr „Tesco Letňany, etapa V.“  Při zjišťovacím řízení se zjišťuje zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ohrozit životní prostředí a veřejné zdraví.

Závěrem tohoto zjišťovacího řízení je že záměr NEBUDE POSUZOVÁN dle zákona 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Následná řízení bude vést Úřad městské části Praha 18.

V rámci zjišťovacího řízení se k zamýšlené stavbě vyjádřila řada institucí. MČ Praha 18 sdělila, že v současné době vede se zástupci TESCO STORES ČR, a.s. jednání o uvedeném záměru. Jakmile vedení městské části dojde k nějakému závěru, neprodleně podá informaci (vyjádření ze dne 9.11.2011). Věříme, že výsledky jednání s Tescem MČ zveřejní na svých webových stránkách nebo na Facebooku Letňany.

13.12.2011

Letňanská cyklojízda a změny v územním plánu silnic v lesoparku

12.12.2011

Pro všechny, kteří se zajímají o budoucnost letňanského lesoparku s radostí přinášíme  zprávu, že Komise pro regeneraci sídliště a životní prostředí při radě MČ Prahy 18 jednoznačně podpořila petici na zachování lesoparku v maximální možné míře.

V zápisu z jednání komise dne 2.11.2011 se konkrétně uvádí:

„TÉMA 4: LETŇANSKÁ CYKLOJÍZDA A ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU SILNIC V LESOPARKU
Pan Petr Mach (sic) informoval komisi o Letňanské cyklojízdě, která se konala 24/9/2011. Zároveň představil petici za změnu silnic v lesoparku a jeho zachování v maximální možné míře. Komise petici jednoznačně podpořila.
Jan Mikulecký představil výsledky vyhledávací studie, která řešila nové vedení komunikací lesoparkem. Níže uvedená varianta bude základem pro návrh na změnu územního plánu. Další kroky jsou nyní v odpovědnosti příslušného zástupce starosty Martina Zástěry.“ (more…)

3.11.2011

Chystá se další výstavba v Letňanech – Tesco se chce rozšířit.

Filed under: Aktuálně ...,Čakovice,Kbely,Letňany,Prosek — Štítky: , , — admin @ 12:59

3.11.2011

Po míchacím centru v areálu Avie a obytném souboru Letňany sever se na území Letňan připravuje další výstavba.  Dne 20.10.  bylo oznámeno zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí na záměr „Tesco Letňany, etapa V., Praha 18“. Ten, kdo četl předchozí články již ví, že detailní informace k záměru lze najít na stránkách www.cenia.cz/eia, tentokrát pod kódem PHA795. (more…)

25.10.2011

Záměr „Letňany sever“ nebude posuzován dle zákona 100/2001 Sb.

25.10.2011

Dne 17. října 2011 byl zveřejněn výsledek zjišťovacího řízení k záměru „Obytný soubor Letňany sever“. Příslušný úřad Magistrátu dospěl k závěru, že tento záměr nebude posuzován dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Podrobnosti viz zde nebo zde (pdf 1,5 MB).

V tomto dokumentu lze nalézt i připomínky a požadavky úřadu MČ Prahy 18:

(more…)

30.9.2011

Obytný soubor „Letňany sever“

Filed under: Aktuálně ...,Čakovice,Kbely,Letňany,Prosek — Štítky: , , — admin @ 10:29

29.09.2011

Protože v Otázkách a odpovědích na webu MČ Prahy 18 se začínají objevovat dotazy k plánované výstavbě „na poli“, kde jsou zahrádky, psí cvičák ap., a úřad neumí (nebo nechce?) odpovědět, přinášíme odkaz na zatím dostupné dokumenty k záměru výstavby obytného souboru „Letňany sever“.

(more…)

22.9.2011

Velká podzimní cyklojízda. Trasa Letňany – Vinohrady

Jedna z možných tras jak se dostat z lesoparku Letňany na start Velké podzimní cyklojízdy na Vinohradech.


Cyklistická trasa 1266959 – powered by Bikemap

(more…)

18.9.2011

(nejen) cyklojízda Letňany na Zelené mapě Prahy

 

 

http://zelenamapa.cz/#detail=1377

Již brzy! 24. září 2011

17.9.2011

Jak bude vypadat lesopark Letňany?

Filed under: Cyklostezky,Kbely,Letňany,Nezařazené — Štítky: , — admin @ 20:00

Aktualizováno 17.09.2011

Přijďte 24. září 2011 v 9:00 do lesoparku Letňany vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným rozdělením lesoparku silnicemi a podpořit změnu územního plánu mimo jiné i podpisem petice.
Další podrobnosti a bližší informace na webu www.cyklojizdaletnany.cz

Do tohoto obrázku (kliknutím jej lze zvětšit), který byl sejmut z konceptu územního plánu Hl. m. Prahy, jsou modrými čarami zakresleny asfaltové chodníky, které vznikly v první fázi realizace Letňanského lesoparku. Žlutě jsou vyznačeny silniční komunikace, které se již staví (propojení Toužimské a Mladoboleslavské má být hotovo koncem září 2010) nebo se jejich stavba připravuje. Fialová přerušovaná čára přes pravý dolní roh obrázku je tunel rychlostní železnice, o kterém se v budoucnu uvažuje.
Je vidět, že z krásného lesoparku se v blízké budoucnosti má stát spíš izolační zeleň pro rušnou křižovatku. Jedna větev spojí rychlostní komunikaci R10 od Mladé Boleslavi přes ulici Veselskou na výpadovku na Teplice. Druhá větev má propojit budoucí SV část městského okruhu s P+R u Metra Letňany.

(more…)

16.9.2011

Výměnné pobyty leteckého dorostu AIR CADET EXCHANGE 2011 ve Velké Británii.

16.09.2011

V minulém roce byla započata spolupráce mezi sdružením START – 7. odb. Svazu Letců ČR a mezinárodní asociací leteckých kadetů IACE spočívající ve výměně leteckých kadetů. V letošním roce tato spolupráce pokračovala první výměnou leteckých kadetů ze zemí IACE a Českou republikou. Čeští kadeti jeli do Anglie a do Čech přijeli letečtí kadeti z USA, GB a Hong Kongu.
Níže přinášíme ukázku z reportáže Dalibora Daříčka, který se této akce v Anglii zúčastnil.  Na zabezpečení akce se podílel i Letňansko-Kbelský letecký region, o.s. (more…)

6.9.2011

Akce 77. F.I.C.C. Rally 2011 nebyla v souladu s ochranou Národní přírodní památky Letiště Letňany

06.09.2011

Podařilo se nám získat dva dokumenty Správy CHKO Český kras, které vznikly jako reakce na žádost pořadatele akce 77.  F.I.C.C. Rally 2011, kterým byla Federace campingu a caravaningu ČR.

Z dokumentů vyplývá, že pořadateli bylo vydáno souhlasné stanovisko ke konání akce pouze na štěrkové ploše v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany, kde se nenacházejí žádné nory sysla obecného.  Tato plocha měla být oddělena 2 metry vysokým plotem od travnatých ploch nacházejících se jak v ochranném pásmu NPP, tak i v samotné NPP Letiště Letňany.

Je dobře zdokumentováno, že karavany a stany stály nejen na travnatých plochách v ochranném pásmu, ale i na území vlastní NPP Letiště Letňany.  K pořádání akce na území NPP by pořadatel potřeboval výjimku ze zákona, kterou zřejmě nedisponoval. Již 8. srpna byla radnice upozorněna komentářem na Facebooku „MČ Praha 18“ a FB „Letňany„, že se akce koná na území NPP Letiště Letňany. Dle rozdělovníku byly oba dokumenty Správy zaslány také MČ Praha 18, ÚMČ, Odboru dopravy a životního prostředí, takže radnici bylo známo, jaká omezení ke konání akce Správa dala. Proto jsou překvapivé výroky radního pro životní prostředí Jana Mikuleckého, typu „Akce byla zcela legální a měla všechna povolení“, „Akce nezasahovala do území NPP Letiště Letňany.“ Je několik možností. Buď pan Mikulecký dokumenty nečetl nebo jim dobře neporozuměl nebo zcela vědomě nemluvil pravdu. Přitom „Rada městské části schválila pronájem pozemku v blízkosti Pražského výstavního areálu za účelem jejich dalšího pronájmu. Smlouva s vlastníkem pozemků, kterým je společnost SIT Prague, a.s., bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2011 za celkové nájemné 2 200 000 korun. Důvodem uzavření smlouvy je kontrola využití plochy v souladu s povolením Ministerstva životního prostředí ČR  spolu se zachováním využití části tohoto pozemku jako parkovací plochy při pořádání výstav v areálu PVA.“ [Letňanské listy 02/2011, str. 5] (more…)

23.8.2011

77. F.I.C.C. Rally 2011 na území EVL Praha Letňany

23.08.2011, aktualizováno 02.09.2011

Ve dnech 5. – 14. srpna 2011 proběhlo v prostoru Pražského výstavního areálu v Letňanech 77. F.I.C.C. Rally 2011 – setkání karavanistů v Praze. Tohoto velkého, každoročního setkání se nakonec zúčastnilo 1 265 lidí v 584 karavanech a obytných vozech (http://1url.cz/4t88). Celých deset dnů se kempovalo nejen na „parkovišti“ v sousedství PVA, ale i na trávnících, které jsou součástí národní přírodní památky Letiště Letňany.

(more…)

20.8.2011

Plán péče o NPP Letiště Letňany na období 2011 – 2021

20.08.2011

Začátkem srpna schválilo Ministerstvo životního prostředí Plán péče o NPP Letiště Letňany na období 2011 – 2021 Zde  je možno shlédnout vypořádání připomínek k návrhu PP. Schválený text plánu péče je ke ke stažení zde (.pdf, 148 kB), celý text včetně příloh je zde (973 kB).

Kromě vlastníka pozemků letiště, firmy SIT Prague, a.s., se k návrhu plánu péče již vyjádřilo jen naše sdružení. Bohužel k mnoha našim připomínkám nebylo přihlédnuto s odůvodněním, velmi volně řečeno, že plán péče není určen k řešení těchto problémů. Nicméně v rámci připomínek jsme upozornili na řadu podmínek, které udělila Správa CHKO Český kras v souvislosti s udělením výjimek potřebných pro zřízení golfového areálu na letišti, a které nebyly stavebníkem dodrženy. Připomínky kromě MŽP vypořádávala i Agentura pro životní prostřední ČR a její regionální pracoviště Správa CHKO Český kras. Co myslíte, můžeme doufat, že některá z těchto institucí nebo někdo z jejich pracovníků se nespokojil s tím, že formálně je vše v pořádku a začal prověřovat skutečný stav věcí?

  Záchranné programy ohrožených druhů.

17.8.2011

Zasadí se Záchranné programy o obnovení myslivecké činnosti na letišti Letňany?

17.08.2011

Zatím se to moc nezdá. Viz diskusi ke tlumení počtu predátorů na letišti – hlavně lišek a potulujících se koček – na Facebooku Záchranných programů.


Fotografie pochází z galerie na FB Záchranné programy (more…)

20.7.2011

(Nejen) Cyklojízda na podporu letňanského lesoparku

Filed under: Aktuálně ... — admin @ 16:02

20.07.2011

Letňanská cyklojízda se uskuteční při příležitosti Velké podzimní cyklojízdy v Praze dne 24. září. Letňanská cyklojízda bude mít dvě části. První cyklistická se připojí a podpoří celopražskou cyklojízdu. Druhá část bude určena nejen cyklistům, ale všem, kteří chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným rozdělením lesoparku a podpořit změnu územního plánu. Můžete tedy přijet nejen na kole, ale klidně na bruslích, koloběžce, pěšky, s pejskem, kočičkou, klukem i holčičkou.

Letňansko-Kbelský letecký region vítá a podporuje tuto iniciativu iniciativu zejména proto, že má mimo jiné za cíl podpořit snahu obyvatel Letňan, Kbel a Čakovic zachovat místní lesopark v maximální možné míře, současném rozsahu a zamezit jeho rozdělení silnicemi.

(more…)

17.7.2011

Golf Letňany – Projekt a skutečnost

16.07.2011 V animaci níže se střídají tři obrázky:

  • „Mapový podklad“, který je nedílnou součástí Rozhodnutí č.j.  00007/CK/2011 a 00009/CK/2011
  • Letecký snímek se situací rozestavěného areálu (z 9.7.2011)
  • Překryv předchozích dvou obrázků

. (more…)

13.7.2011

Aerovka jak šel čas …

17.07.2011

Prozatím bez komentáře …

(more…)

9.7.2011

Z jednoho lesoparku budou dva. Kvůli silnici.

Aktualizováno 9.7.2011

V sobotu, 27.11.2010, v regionálním vydání tištěné MF Dnes vyšel stejnomenný článek o plánovaném znehodnocení Lesoparku Letňany novými komunikacemi. Sken novinového článku zde (nebo lze kliknout na obrázek vlevo).

V neděli 5. prosince vyšel článek se stejným obsahem, ale jiným názvem na praha.idnes.cz.

Dále viz příspěvky zde na lkforum:
Jak bude vypadat lesopark Letňany?, příspěvek z 25.7.2010.
Asfaltová stezka kolem letiště a Natura 2000, příspěvek z 28.7.2010

Textová podoba článku:

27.11.2010 – Mladá fronta DNES – Adéla Paclíková – Praha – str. 02 (more…)

8.7.2011

Cyklotrasa A44 kolem letiště Letňany byla nelegální?!

Aktualizováno 09.07.2011

Úřad pro civilní letectví (UCL) 29. června vyvěsil opatření obecné povahy, kterým se stanoví ochranná pásma letiště Letňany.

K návrhu tohoto opatření jsem podával následující připomínku: (more…)

29.6.2011

Tři lži ministerstva o novele stavebního zákona aneb Jak odvést pozornost od omezování občanských práv

Filed under: Aktuálně ... — admin @ 16:39

27.7.2011

PRAHA [Arnika] – Komentář Arniky k argumentům ministerstva pro místní rozvoj k novele stavebního zákona.

(Plné znění této zprávy naleznete na adrese http://ecn.cz?x=2290417)

8.6.2011

Odešel Pan starosta


6. června 2011 zemřel po vleklé nemoci dlouholetý starosta Letňan pan Ing. Josef Dobrý.

Ing. Josef Dobrý zastával funkci starosty od roku 1990 do roku 2006. Celých 16 let se naplno a neúnavně věnoval Letňanům a jejich rozvoji. Jeho cesta do Letňan vedla přes letectví. Vystudoval leteckou průmyslovku a do konce šedesátých let dělal v Letově. Když ho z Letova po roce 1968 vyhodili, pracoval jako výpočtář tepelných zařízení.

Jestli  pan  Dobrý něco nesnášel tak to byla přetvářka, křivdy, křiváctví nebo podrazáctví.  Proto to neměl v životě jednoduché, ale přesto  ze svých zásad neuhnul. Máme také stále v živé paměti  jeho pozornost k válečným veteránům, víme jakou oporou byl pro svou pani. (more…)

13.4.2011

Připomínky k plánu péče o NPP letiště Letňany

14.04.2011

V polovině února bylo na úřední desce UMČ Prahy 18 vyvěšeno oznámení Ministerstva životního prostředí o zpracování plánu péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany pro období 2011 až 2021. Plán péče je významný dokument.  Zákon o ochraně přírody v § 38  říká:

Plány péče o zvláště chráněná území

(1) Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen „plán péče“) je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů 14a) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. (more…)

12.4.2011

Návrh celní zóny na letišti Praha Letňany

Filed under: Aktuálně ...,Kbely,letňanské letiště,Letňany — admin @ 21:52

Aktualizováno 12.04.2011 (viz níže)
Aktualizováno 02.09.2011 (viz níže)

Začátkem června 2010 byl na úřední desce ÚMČ P18 vyvěšen dokument Celního úřadu Prahy 2, s názvem Návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení celního prostoru v areálu letiště Praha Letňany, ze kterého se dovídáme, že

  • novým provozovatelem letiště Praha Letňany je PCA Traffic Control, s.r.o.,
  • celní úřad po dohodě s PCA Traffic Control vymezuje celní prostor v areálu letiště Praha Letňany,
  • celní prostor se striktně vymezuje v celé neveřejné části letiště a je ohraničen oplocením,
  • skutečná poloha a ohraničení celního prostoru jsou vyznačeny na mapě letiště.

Opravdu musí být vymezený celní prostor oplocen a musí zahrnovat téměř veškeré pozemky majitele letiště? (more…)

4.1.2011

Zpráva z monitoringu sysla obecného na letišti Letňany v roce 2010

Filed under: Nezařazené — admin @ 21:16

11.12.2010

Monitoring sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR v roce 2010

Jan Matějů a P. Schnitzerová

říjen 2010

Metodika

V roce 2010 byl monitoring proveden na všech 36 známých lokalitách výskytu sysla v ČR. Všechny lokality byly standardně navštíveny v polovině července, některé byly kontrolovány v souvislosti s probíhajícím výzkumem také v průběhu dalších jarních a letních měsíců. (more…)

17.12.2010

10. výročí VŠ střediska pro letecké sporty ve Staré Aerovce

Filed under: Fotogalerie — admin @ 13:20

Aktualizováno 17.12.2010

Jako prezentace na Picasa.

Prezentace v Powerpointu (1,3 MB)

(more…)

15.12.2010

Omluva – blokace účtu LKForum na Rajčeti

Filed under: Aktuálně ... — admin @ 15:56

15.12.2010

Ve středu 15.12. 2010 odpoledne přišel na adresu sdružení mail se strohým oznámením: „Přišla mi stížnost na váš účet lkforum.rajce.net a protože obsahuje nepravdy, zablokovali jsme jej“. Na dotaz o jaký problém se jedná, přišla vzápětí odpověď: „Stěžoval si pan Milan Mikulecký, SIT Prague a.s.

Proto do doby než si problém s p. Mikuleckým vyjasníme, se případným čtenářům omlouváme – galerie na Rajčeti jsou zatím nepřístupné. Některé galerie jsme přesunuli na Picasa

14.12.2010

Odpověď VŠ střediska na článek MFDnes

14.12.2010

Níže uveřejňujeme odpověď Ing. Zahradníka na článek p. Gazdíka, který pod názvem „Vzácné letouny rezivějí venku. Hangáry blokuje podnikatel.“ zveřejnila 11.12.2010 MFDnes.

Již úvodní obrázek vlevo (kliknutím lze zvětšit) naznačuje, proč před deseti lety nebyl o objekt zájem a proč asi je nyní.

(more…)

13.12.2010

Kauza Stará Aerovka

14.12.2010

V sobotu 11.12.2010 vyšel v MFDnes článek p. Gazdíka Vzácné letouny rezivějí venku. Hangáry blokuje podnikatel.

Že věci jsou nejspíše trochu jinak lnež podává p. Gazdík ze vyčíst z jiného článku, který přinesl v červnu Náš region.

(more…)

12.12.2010

Ze škůdce unikátem

12.12.2010

Sysel, ještě před několika desítkami let obtížný polní škůdce, je dnes pravděpodobně nejohroženějším evropským savcem. Jak je to možné? A co příběh sysla vypovídá o změnách v krajině, kterou obýváme a měníme? Na tyto i další otázky by měl odpovědět komplexní výzkum, který probíhá v největší syslí kolonii u nás. Ta paradoxně leží na okraji hlavního města, na letišti v Letňanech.

Odkaz na zdařilý pořad z archivu české televize, který byl odvysílán 24.9.2008 v týdeníku PORT.

(more…)

11.12.2010

LETKA odstartovala do světa

11.12.2010

V letošním roce vycestovali první účastníci programu LETKA na zahraniční výměnné letecké  pobyty do Anglie, mimo jiné, také na zkušenou k anglickému královskému letectvu. Tato spolupráce a  výměny budou pokračovat. Na příští rok jsou sjednány letecké výměnné pobyty od USA po Hong Kong. Ze zájemců vybereme 7 statečných českých kadetů od 17-20 let a pošleme je do světa reprezentovat české letectví.

Fotografie z výměnných pobytů v Anglii

LETKA – vzdělávací program pro děti a mládež – 10 000 frekventantů

11.12.2010

Tento týden skončil ve Staré Aerovce další ročník leteckých vzdělávacích programů pro děti a mládež nazvaný LETKA. Tyto programy jsou určeny na podporu technického vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím leteckých oborů, které jsou našemu regionu tak vlastní. Programu  LETKA se zúčastnilo od jeho vzniku 10 205 žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol. Program LETKA organizuje ve Staré Aerovce od roku 2004 občanské sdružení START – 7. odbočka Svazu letců ČR, ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi z regionu. Program je personálně zabezpečen zejména díky letňanským a kbelským leteckým penzistům, jejich zkušenostem a osobní svěžešti. V letošním roce vycestovali první účastníci programu na zahraniční výměnné letecké  pobyty do Anglie, mimo jiné, také na zkušenou k anglickému královskému letectvu.

Fotogalerie ze vzdělávacího  programu na Picasa

22.11.2010

Fotodokumentace stavby golfového greenu před hangárem č. 4

22.11.2010

Co je na této stavbě zajímavého? Proběhla velmi rychle – během necelých 14 dnů mezi 10. a 21. dubnem 2010. Ale hlavně, začala a byla téměř dokončena ještě dříve, než Správa CHKO Český kras stačila vydat 26. dubna Rozhodnutí č.j. 01096/CK/2010, kterým ke zřízení „sportovního tréninkového areálu“ udělila souhlas. Logicky z toho vyplývá, že stavba byla zahájena i bez souhlasu stavebního úřadu, který v případě stavby na území NPP kladné vyjádření orgánů ochrany přírody nutně potřebuje. Podrobný záznam z průběhu stavby, téměř den po dni je ve fotogalerii.

Ten kdo si pročte Rozhodnutí a současně si prohlédne fotografie, nemůže si nevšimnout, že stavba proběhla trošku jinak než k čemu měl být dán souhlas. Vlastně je docela zajímavé, že ještě 8. dubna práce probíhaly v duchu později vydaného rozhodnutí – stromy byly vykáceny, pařezy odstraněny, díry zaplněny zeminou a povrch uvláčen branami. Dva dny na to přijely bagry a ….  Měl by někdo vysvětlení pro tu zbytečnou práci s urovnáváním terénu 8. dubna?

17.11.2010

CHKO ČESKÝ KRAS

17.11.2010

Proč je zde příspěvek s názvem CHKO Český kras? Z jednoduchého důvodu. Evropsky významnou lokalitu – EVL Praha-Letňany, resp. Národní přírodní památku – NPP Letiště-Letňany má ve své gesci Správa CHKO Český kras se sídlem na Karlštejně.

Adresa a kontakty

Správa CHKO Český kras
č.p. 85, 267 18 Karlštejn
Tel.: +420 311 681 713
Tel/Fax: +420 311 681 023

(more…)

Záchranné programy na Facebooku

17.11.2010

Dne 11.11. v 11h 11 min. spustila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – AOPK ČR – účet o záchranných programech ohrožených druhů na sociální síti Facebook.

Zájemcům bude přinášet zajímavosti týkající se realizace a příprav záchranných programů ohrožených rostlin a živočichů v ČR, dále fotky, videa, informace o publikacích, výstavách či jiných akcích.

Odkaz na profil:  Záchranné programy ohrožených druhů.

Určitě budeme sledovat, zda se zde objeví něco o aktuální situaci sysla v lokalitě EVL Praha-Letňany.

12.11.2010

Setkání pamětníků

Aktualizováno 24.11.2010

17. listopadu 2010 se již pošesté uskutečnilo setkání letňansko kbelských pamětníků pracujících v letectví. Hlavním organizátorem této akce je občanské sdružení Letňansko.kbelský letecký region, o.s. které sdružuje zejména lidi, kteří bydlí v Letňanech a Kbelích a obvykle podstatnou část svého produktivního věku pracovali v místním letectví. Na těchto setkáních se samozřejmě nejvíce vzpomíná a  předávají se tak informace, které by jinak upadly do zapomnění. I takto se drží letňansko kbelské letecké tradice. Diskutuje se ale také o současném vývoji regionu a jeho současných bolístkách.  Setkání letňansko kbelských pamětníků je otevřené komukoliv, kdo se ho chce zúčastnit a kromě povídání a diskusí je vždy po ruce něco dobrého k jídlu a pití, což umocňuje pohodu setkání a vyprávění ze starých časů.

15.10.2010

Sysel obecný – prezentace J. Uhlíkové (AOPK ČR)

Úvodní obrázek z prezentace15.10.2010

Prezentace Jitky Uhlíkové (AOPK ČR) přednesená na podzim 2007 ve Staré Aerovce v Letňanech pro Letňansko-Kbelský letecký region, o.s.
Ke stažení  Sysel_LKLR.ppt (1.3 MB)

6.10.2010

Sdružení na ochranu přírody a sysla obecného

Filed under: Nezařazené — admin @ 20:41

07.10.2010

S potěšením oznamujeme, že v našem regionu nedávno vzniklo a začíná působit nové občanské Sdružení na ochranu přírody a sysla obecného.

Webové stránky sdružení teprve vznikají, ale z toho co je již publikováno je zřejmé, že stejně jako nám, tomuto sdružení vadí hrubé poškozování NPP Letiště Letňany ze strany majitele letiště – společnosti SIT Prague. Zmiňována je nadstandardní podpora této společnosti ze strany letňanského starosty,  orgánů ochrany přírody i úzké napojení na starostu Prahy 19:

V současné době dochází k vážnému poškozování této lokality. Společnost SIT PRAGUE a.s. vedená panem Mikuleckým se chová velmi nešetrným způsobem k národní přírodní památce Letňany a stylem po nás potopa a naprosto bezprecedentním způsobem ve spolupráci se státními orgány, které mu jdou na ruku (radnice Letňany a také CHKO), která by měla sysla obecného chránit. Jak si také jinak vysvětlit, že dochází k porušování zákonů, které prochází téměř bez povšimnutí? (more…)

22.9.2010

Sysli vs. golf II. Šokující odpověď ČIŽP na podnět o zničení biotopu

Filed under: Aktuálně ...,Kbely,letňanské letiště,Letňany — admin @ 21:49

Ti, kteří si prohlédli fotografie na Rajčeti a viděli, že na území evropsky významné lokality Praha Letňany došlo k vybudování regulérních golfových greenů, těžko uvěří, že by k tomu mohly dát souhlas orgány ochrany přírody. Podle názoru České inspekce životního prostředí (ČIŽP) , to však tak vypadá. Na podnět, který Inspekce dostala v květnu v polovině srpna odpovídá:

„V návaznosti na naše předchozí sdělení doplňujeme, že inspekce při kontrole nezjistila, že by ze strany majitele pozemku společnosti SIT Prague a.s., případně na její objednávku došlo k činnosti, která by zakládala důvody správního řízení ve věci porušení zákona č. 114/1992 Sb., podmínek ochrany národní přírodní památky Letiště Letňany a podmínek ochrany evropsky významné lokality Praha Letňany.

Všechny činnosti, které by se mohly dotýkat zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. a které byly prováděny ze strany společnosti SIT Prague a.s. a jím najatých subjektů, byly prováděny na základě rozhodnutí a stanovisek orgánů ochrany přírody a Úřadu pro civilní letectví.

Občanské sdružení Letňansko-Kbelský letecký region podalo nový podnět a hodlá důsledně trvat na tom, aby dotčené území bylo uvedeno do stavu, který by znovu umožnil život sysla.

4.9.2010

Video

Následující video ukazuje čilý život syslí komunity na jižní straně letňanského letiště. Tato lokalita, národní přírodní památka letiště Letňany a její ochranná pásma, byla evidentně se souhlasem vlastníka pozemků letňanského letiště firmy SIT PRAGUE, a.s. na začátku roku 2010 brutálně zničena – vybagrována, a to i se syslama, a bylo zde postaveno golfové hřiště. Dále na http://lkforum.rajce.idnes.cz/Sysli_vs._golf_na_letisti_Letnany/

11.8.2010

Plot kolem letiště Letňany – mýty a skutečnost

12.08.2010, aktualizováno 17.03.2012

Spousta lidí, kteří byli zvyklí navštěvovat místa přilehlá k letišti Letňany se ptá, proč je nyní letiště oploceno. Z radnice i ze strany majitele letiště dostávají odpovědi typu:  letiště musí být oploceno“, „oplocení letiště je legální“, „oplocení nařídil Úřad pro civilní letectví“, letiště je oplocené, protože to vyžaduje platná legislativa„, apod.

Nejsnáze lze vyvrátit mýtus, že Úřad pro civilní letectví (ÚCL) oplocení letiště nařídil. V září loňského roku ÚCL odpověděl p. Mikuleckému, jako zástupci Sky Invest Technology, a.s., na jeho žádost týkající se problematiky zamezení přístupu neoprávněných osob na provozní plochy letiště doslova: „Ačkoliv Úřad pro civilní letectví nemůže s návazností na platnou legislativu ČR zřízení oplocení kolem letiště nařídit, s ohledem na výše uvedené s Vámi navrhovanými opatřeními obecně souhlasíme a vzhledem ke zvyšování bezpečnosti můžeme tato opatření jedině a plně doporučit“. Takže ÚCL nenařídil, pouze doporučil a s ohledem na platnou legislativu ČR ani nařídit nemůže! (more…)

9.8.2010

Jakub Čepelák, Bestgolf s.r.o.: Budeme se bránit

Filed under: Aktuálně ...,Kbely,letňanské letiště,Letňany — admin @ 16:00

Kauza driving range v Letňanech. Rozhovor s Jakubem Čepelákem, manažerem firmy Bestgolf pro časopis GOLF (srpen 2010, str. 96) o neetickém chování majitele letiště a konkurenční firmy v prostoru letiště Praha Letňany.

Celý rozhovor ve formátu pdf najdete  zde.

28.7.2010

Na polňačky turisté mohou, i když vedou přes soukromý pozemek

Na serveru www.ct24.cz vyšel 27.7.2010 článek Veroniky Balharové, který srozumitelným způsobem shrnuje problematiku účelových komunikací.

V závěru článku se píše:

„O přístupu na účelovou komunikaci, i když je na pozemku soukromého vlastníka (a ne třeba obce, města, nebo státu), tedy skutečně nerozhoduje majitel pozemku. Jediný, kdo může upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, je silniční správní úřad. V menších obcích zastává tuto funkci většinou starosta, ve městech je to speciální odbor na městském úřadě. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky, omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, ale jen pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.“

(more…)

Asfaltová cyklostezka kolem letiště a Natura 2000

Letňanská radnice má na své straně všechny argumenty pro zachování cyklotrasy A44 v původní podobě, tj. s přírodním charakterem. Přesto usiluje o vybudování asfaltové cyklostezky, jak vyplývá z  usnesení rady MČ  č. 231/11/10 z 9.6.2010:

a)     RMČ schvaluje záměr realizace projektu vybudování nové cyklostezky od areálu výstaviště PVA (ulice Tupolevova) přes plochu letiště k ulici Toužimská do letňanského lesoparku a zpracování studie souběžné nové komunikace tak, aby na jejím základě byla tato stavba zařazena do plánu OMI MHMP.
b)      RMČ pověřuje starostu k jednání se SIT Prague a.s., o podmínkách uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 540/1, 540/104, 540/5 a 540/26, vše k. ú. Letňany. (more…)

27.7.2010

Přerušení cyklotrasy A44 kolem letiště v Letňanech

Filed under: Cyklostezky,Kbely,letňanské letiště,Letňany — admin @ 23:50

K přerušení došlo koncem března v souvislosti se zahájením stavby komunikace nová Toužimská. Jak vše začalo viz  zde.

Server www.PrahouNaKole.cz se k této problematice v polovině července vrátil článkem Válka s letištěm, s mnoha zajímavými odkazy.

Za přečtení stojí vyjádření MHMP, na který se obrátil zástupce  starosty p. Kolínský se žádostí o radu.

Svoje názory k dění nejen kolem cyklotrasy můžete psát (po jednoduché registraci) do rubriky Diskuze na tomto webu.
(more…)

Žádost o úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44


MČ Praha 18 – ÚMČ Praha 18
Odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Jana Káparová

Bechyňská 639
199 00  Praha 9

V Praze dne 12.06.2010

Věc: Žádost o úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44 kolem letiště Letňany (more…)

26.7.2010

Aktuálně o letišti Letňany

Aktualizováno 17.11.2010
Pod tímto názvem na jaře publikoval starosta Kabický článek s pracovním názvem Podporujeme letiště Letňany. Článek na webu ÚMČ Praha 18 uvedl slovy:

(more…)

21.7.2010

Sysli versus golf na letišti Letňany

Sysli versus golf na letišti Letňany
Album dokumentující zničení biotopu obývaného syslem obecným. Nepovolená(?) stavba golfových greenů, odpaliště a vodní nádrže v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany na úkor původní zeleně.

Aktualizace 8.8.2010:   Golfové greeny a vodní nádrž jsou nepovolenými stavbami. Radnice MČ Praha 18 v Otázkách a odpovědích uvedla, že tyto stavby patří do kompetence stavebního úřadu Prahy 18, avšak doposud nebyla podána žádná žádost o zahájení řízení. Stavební úřad provede kontrolu na místě stavby …

9.7.2010

Diskuzní forum

Filed under: Aktuálně ... — admin @ 19:47

Vážení čtenáři. Součástí těchto stránek mělo být  i diskuzní forum. Chtěli jsme tím nahradit deficit, který vzniknul po zrušení diskuzního fóra na webu letňanské radnice. Na něm sice existují Otázky a odpovědi, ale ty nejsou vedeny zcela v duchu demokratických zásad a hlavně neumožňují diskuzi mezi účastníky. Bohužel se nám nepodařilo technicky zvládnout množství spamu, které zahlcovalo server poskytovatele a stránky umožňující diskuzi jsme museli ukončit. Později jsme se již o jejich obnovu nepokoušeli, protože se objevila možnost diskutovat na Facebookových stránkách, které oficiálně zřídila letňanská radnice nebo na Facebooku Letňany, který má přes jeden a půl tisíce sledovatelů.

30.6.2010

Sysel obecný

Filed under: Nezařazené — Štítky: , , — admin @ 19:45

Odkazy:

fotogalerie AOPK
záchranný program sysla obecného –  webpdf
www.groundsquirrel.cz (v angličtině)
Sysel obecný – BioLib
prezentace Jitky Uhlíkové ( AOPK ČR) pro LKLR Sysel_LKLR.ppt (1.3 MB)
Sysel obecný – hlodavec, který nesyslí (pdf, 0,97 MB)

www.naturfoto.cz

21.6.2010

Pálení čarodějnic v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany

Filed under: Fotogalerie,letňanské letiště,Letňany — admin @ 06:32

Galerie na Facebooku provozovatele letiště Letňany

Powered by WordPress