Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

4.1.2011

Zpráva z monitoringu sysla obecného na letišti Letňany v roce 2010

Filed under: Nezařazené — admin @ 21:16

11.12.2010

Monitoring sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR v roce 2010

Jan Matějů a P. Schnitzerová

říjen 2010

Metodika

V roce 2010 byl monitoring proveden na všech 36 známých lokalitách výskytu sysla v ČR. Všechny lokality byly standardně navštíveny v polovině července, některé byly kontrolovány v souvislosti s probíhajícím výzkumem také v průběhu dalších jarních a letních měsíců.

Odhad početnosti syslů na lokalitách byl prováděn dvojicí monitorovatelů na základě přímého pozorování jedinců dalekohledem z několika pozorovacích bodů podle rozlohy a přehlednosti dané lokality. Nepřímo byla početnost syslů zjišťována na základě počtu aktivních vchodů do nor a poslechem varovného pískání. Počty jedinců na jednotlivých lokalitách byly odhadnuty až po ukončení monitoringu a vzájemném porovnání všech navštívených lokalit a to jak mezi sebou, tak i vzhledem k předchozímu roku. Hranice plochy osídlené kolonií sysla obecného byly na základě terénních pozorování zakresleny v programu ArcView nad podkladem leteckých snímků.

Souhrn výsledků

V roce 2010 byl výskyt sysla zjištěn celkem na 31 lokalitách, přehled jednotlivých pozorování je uveden níže. Celková početnost populace syslů žijících ve volné přírodě na území ČR byla odhadnuta na cca 3700 – 3950 jedinců (viz tabulka). Ačkoliv se celková početnost oproti loňskému roku mírně zvýšila, na řadě lokalit byl zároveň pozorován výrazný úbytek syslů (např. Hrubšice – Biskoupky, Raná, Debř, Albeř, Bezděčín, Letňany), na jedné lokalitě zřejmě došlo k zániku kolonie syslů (Chramosty-Líchovy) a na dvou lokalitách byl jejich zánik definitivně potvrzen (Lomy, Rozdrojovice).

Co se týče managementu, na většině lokalit probíhá odpovídající formou i díky podpoře z PPK a tzv. Norských fondů. Na několika lokalitách však byly zjištěny výrazné problémy a to i přesto, že na některých z nich (Raná, Letňany, Mohelno, Loděnice) byl management rovněž finančně podpořen ze zdrojů ochrany přírody (podrobnosti viz přehled výsledků na jednotlivých lokalitách).

Na třech lokalitách (Letňany, Raná, pastviny Hrubšice-Biskoupky) byla pozorována opakovaná predace syslů domácími kočkami, která může být jednou z příčin nížené početnosti kolonie.

Výsledky monitoringu

5853 Praha – Letňany (okr. Praha-město), veřejné mezinárodní letiště, 270 m n. m.

17. 7. 2010 – (J. Matějů, P. Schnitzerová), pozorováno 127 jedinců, odhadovaná početnost 550 jedinců.

Management: Většina plochy dobře pokosená, pouze okrajové partie o něco vyšší vegetace. Neposečená plocha starého golfu zarostlá vysokou vegetací. Pozorována kočka, podle ostrahy letiště několik koček pravidelně navštěvuje plochu, pozorováno také ulovení syslů.

Přehled odhadované početnosti syslů


Výskyt sysla na lokalitě Letiště Letňany v roce 2010

Originální podoba zprávy ve formátu pdf

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: