Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

14.12.2010

Odpověď VŠ střediska na článek MFDnes

14.12.2010

Níže uveřejňujeme odpověď Ing. Zahradníka na článek p. Gazdíka, který pod názvem „Vzácné letouny rezivějí venku. Hangáry blokuje podnikatel.“ zveřejnila 11.12.2010 MFDnes.

Již úvodní obrázek vlevo (kliknutím lze zvětšit) naznačuje, proč před deseti lety nebyl o objekt zájem a proč asi je nyní.

„Vzácné letouny rezivějí“….aneb kdo a proč blokuje hangáry Staré Aerovky, pane Gazdíku ?

Vyjádření Mezinárodního vysokoškolského střediska pro letecké sporty v Praze, IČ:47607441, dále jen „VŠ střediska“ k článku redaktora MF Dnes pana Jana Gazdíka, uveřejněného dne 11. prosince v Mladé Frontě DNES.

Dne 11. prosince 2010 uveřejnila MF DNES článek pana redaktora Jana Gazdíka nazvaný  „Vzácné letouny rezivějí venku. Hangáry blokuje podnikatel.“ Autor článku velice zkresleně a účelově popisuje aktivity VŠ střediska v areálu Stará Aerovka  v Praze Kbelích, přičemž uvádí řadu nepravdivých až hloupých informací které , jak se domníváme, mají jediný cíl – záměrně poškozovat pověst  VŠ střediska na veřejnosti a skandalizovat jej. Není to poprvé, co se pan Gazdík takto účelově a až urážlivě vyjadřuje o VŠ středisku. Jeho článek pouze dokazuje, že pan Gazdík je dobře úkolován, ale špatně informován.

Proti  informacím pana Gazdíka předkládá  VŠ středisko veřejnosti tyto ověřitelné a doložitelné argumenty :

1)  V roce 2000 uzavřelo VŠ středisko s Leteckými opravnami Kbely, státním podnikem, nájemní smlouvu na pronájem areálu Staré Aerovky, nikoliv s Ministerstvem obrany ČR, jak chybně uvádí v článku pan Gazdík.

2) Areál Staré Aerovky byl od roku 1989  do roku 2000 nevyužívaný, de facto opuštěný, zpustlý a zchátralý, pro státní podnik LOK Kbely představoval závažný problém. Proč si o něj v tomto stavu pan plk. Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu,  nepožádal a neopravil jej jako to následně udělalo VŠ středisko není VŠ středisku známo.

3) Členové VŠ střediska, za pomoci dalších subjektů zdevastovaný areál Staré Aerovky,  svým pětiletým úsilím opravili a tím jej zachránili před zničením a rozbouráním. Členové VŠ střediska odpracovali při opravě areálu cca 100 000 hodin, většinou zdarma. Hodnota provedených oprav v areálu činí  cca 38 000 000,- Kč.

4) Do konce roku 2009 VŠ středisko uhradilo státnímu podniku LOM PRAHA, s.p., právnímu nástupci LOK Kbely, částku  cca 7 000 000,- Kč, a to bankovním převodem.

5) VŠ středisko vytvořilo v areálu Staré Aerovky letecké informační, vzdělávací a společenské centrum STARÁ AEROVKA, v kterém se realizují vzdělávací, sportovní a společenské akce, výstavy, školení, vzdělávací programy pro děti a mládež, koncerty apod. V rámci projektu LETKA navštívilo areál Staré Aerovky 10 000 dětí a studentů, kteří se zúčastnili leteckých vzdělávacích programů v Aerovce pořádaných.

6) VŠ středisko vytvořilo pro tyto aktivity stabilní ekonomickou soběstačnost, nezávislou na osobních zájmech některých úředníků MO ČR.

7) Vztahy VŠ střediska a leteckého muzea ve Kbelích byly od roku 2000 velice přátelské, kolegiální a přínosné. Docházelo k zápůjčkám exponátů mezi VŠ střediskem a Vojenským historickým ústavem. Od roku 2000 do roku 2008 VŠ středisko umožnilo leteckému muzeu ve Kbelích bezplatně  hangárovat stará letadla (exponáty leteckého muzea) v hangárech Staré Aerovky a ještě se jim o ně řádně staralo, rovněž bezúplatně. Tyto letouny byly z hangárů Staré Aerovky odtaženy po osmi letech v květnu 2008 na přímý příkaz vedení Vojenského historického ústavu Armády ČR. Tato letadla byla postavena, většinou venku, v areálu leteckého muzea Kbely. Tak proč byla vlastně tato letadla  z leteckého muzea byla odtažena z hangárů Staré Aerovky když v nich mohla klidně být dál a bylo o ně profesionálně postaráno ?

8) Přes prokazatelné výsledky a úspěchy VŠ střediska podal státní podnik LOM PRAHA, s.p. v roce 2007 na VŠ středisko žalobu na vyklizení areálu a zaplacení, protože začal vykládat nájemní smlouvu jiným způsobem než byla léta chápána. Přičemž  státní podnik LOM PRAHA, s.p. je jediný subjekt, který  na aktivitách VŠ střediska ve Staré Aerovce prokazatelně a pravidelně vydělává a to na základě smlouvy uzavřené s VŠ střediskem a titulu, že má právo k hospodaření s areálem Staré Aerovky. Peníze, které VŠ středisko získalo od podnájemců v areálu Staré Aerovky použilo  zejména na opravy areálu,  zabezpečení provozu areálu a hrazení nájemného státnímu podniku LOM PRAHA. Kdyby Stará Aerovka „nepatřila“ státnímu podniku LOM PRAHA nemohl by inkasovat žádný nájem. Komu se dnes nehodí příjem 7 000 000 ,- Kč de facto za napsání jedné faktury ročně ? Který podnik si toto v dnešní ekonomické situace může dovolit ?

9) Když Městský soud v Praze zrušil částečný rozsudek Obvodního soudu v Praze 9 mělo to za následek rozpoutání nebývalé a brutální šikany proti VŠ středisku ze strany několika úředníků Ministerstva obrany ČR. Bylo před volbami a tito funkcionáři MO potřebovali cosi ještě stačit. Veřejnosti není třeba představovat další aktivity bývalých funkcionářů MO ČR, pánů Bartáka, Fulíka, Krále, Mareše, a několika jejich dalších pomocníků, mezi něž řadíme i pana Knížka a jeho kamaráda pana Mikuleckého, jednatele firmy SIT PRAGUE, a.s., která vlastní pozemky letňanského letiště a o které není známo, kdo je jejím opravdovým vlastníkem.

10)  Následně, na příkaz úředníků MO ČR byla bezdůvodně a bez jakéhokoliv právního titulu odpojena elektrická energie od objektů pronajatých VŠ středisku a do dnešního dne nebyla připojena.  Vojenský stavební úřad vydal, či spíše byl přinucen vydat, tzn. Nařízení o okamžitém vyklizení objektů Staré Aerovky. Toto nesmyslné nařízení zrušil po svém nástupu nový ministr obrany ČR a odmítl jej uznat i soud, na který se LOM PRAHA, s.p. s tímto okamžitě obrátil.

11) V areálu Staré Aerovky byla za přítomnosti zástupců státního podniku  LOM PRAHA, s.p. použita a zneužita vojenská technika k ničení soukromého majetku v areálu se nalézajícího. Do dnešní doby není známo, kdo je zodpovědný za toto protizákonné nasazení vojenské techniky.

12) Pan ministr Barták poslal na konci své funkce do areálu Staré Aerovky nejrůznější kontroly podléhající  výhradně Ministerstvu  obrany ČR .

13) Společným úsilím vedení státního podniku LOM PRAHA, s.p., Vojenského historického ústavu AČR a firmy SIT PRAGUE, a.s. došlo k zablokování přístupu k hangárům Staré Aerovky ze strany letňanského letiště. Podnájemníkům, kteří využívali prostory hangárů Staré Aerovky byl znemožněn přístup vraty hangárů do jim pronajatých prostor, byly zastrašováni, že přijdou o svůj majetek, majitelé letadel byli tímto jednáním donuceni letadla zaparkovat venku, nebo s nimi odlétnout na jiná letiště v Čechách.

14) Před vrata hangárů Staré Aerovky byly natlačeny staré stihačky MiG z leteckého muzea, firma SIT PRAGUE a.s. ovládající pozemky letňanského letiště podivuhodně rychle směnila pozemky před hangáry Staré Aerovky se státním podnikem LOM PRAHA, tyto pozemky si od LOM PRAHA následně pronajala a zavalila vrata hangárů betonovými bloky aby nešly otevřít. Tímto způsobem byly zablokovány všechny hangáry Staré Aerovky, včetně jedné kotelny, do které se nelze dostat a objekt tak v plné míře využívat.

15) Jako důvod zavalení vrat hangárů Staré Aerovky uvádí státní podnik LOM PRAHA s.p. smlouvu o ochraně národní přírodní památky Letiště Letňany.

16) Správa chráněné krajinné oblasti Český Kras písemně sdělila VŠ středisku, že o žádné takové smlouvě o ochraně NPP neví, ani ji s nikým neuzavřela, není s žádnou takovou smlouvou ani obeznámena.

17) Dvacet metrů před vraty hangárů Staré Aerovky, na travnatém kraji letňanského letiště, firma SIT PRAGUE, a.s., cíleně zničila chráněny biotop národní přírodní památky Letiště Letňany, který odbagrovala a na jeho místě vybudovala golfová hřiště.

18) VŠ středisko navrhlo novému vedení Ministerstva obrany ČR jednání za účelem vyřešení situace Staré Aerovky. Ministr obrany ČR pověřil jednáním pana Vylitu, který však VŠ středisko zatím nekontaktoval, nic s VŠ střediskem doposud neprojednal, pouze poslal dopis, ve kterém v dané věci odkazuje na jednání se státním podnikem LOM PRAHA, s.p. Zdá se, že pan Vylita je záměrně uváděn v omyl zbytky „bartákovců“, kteří stále působí na MO obrany, což by sráželo úsilí ministra obrany o očistu resortu.

Závěrem:

Z uvedeného, nechť si každý udělá svůj úsudek jaké šikaně, tlakům  a způsobům jednání je vystaveno VŠ středisko ze strany několika úředníků a funkcionářů Ministerstva obrany ČR a jejich nejrůznějších pomocníků, kteří evidentně zneužívají svých funkcí a postavení.

Myslí si snad někdo, že VŠ středisko má v takové situaci důvod ničit svou desetiletou práci jak uvádí pan Gazdík? Myslí si někdo, že VŠ středisko může z pozice nájemce areálu bořit tyto hangáry nebo měnit územní plán hlavního města Prahy ?

Jedna skutečnost je však na celé věci velice zřetelná. Není náhodou cílem  kohosi zničit národní přírodní památku letiště Letňany a přeměnit 40 ha travnatého porostu letňanského letiště na stavební parcelu a  vytvořením tzn. “leteckého muzea“ zlikvidovat provozní zázemí letňanského letiště, čím by se z letňanského letiště stala obyčejná travnatá louka ?

Zřídit letecké muzeum v nejmenším areálu letňansko – kbelského regionu je neperspektivní a ryze účelové. Náklady na zřízení takovéhoto leteckého muzea by byly kryty samozřejmě z veřejných prostředků. V roce 2007 byl Ministerstvu obrany, předsedovi vlády ČR, ministryni obrany a dalších předán podstatně perspektivnější projekt na využití bývalých vojenských objektů v regionu Letňany a Kbel. Ten projekt se jmenuje „České národní letecké centrum, o.p.s“ a doposud byl ze stolu smeten úředníky Ministerstva obrany ČR.

Proč asi ?

Má-li pan Gazdík v sobě alespoň špetku lidské slušnosti a novinářské profesionální hrdosti věříme, že si prověří naše argumenty a následně se v MF DNES VŠ středisku veřejně omluví ve stejném rozsahu a na stejném místě.

Kdo si v dnešní době myslí, že to pan Gazdík udělá ?

Ve Staré Aerovce, 14. prosince 2010

Ing. Luboš  Z a h r a d n í k

Předseda VŠ střediska

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: