Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

6.9.2011

Akce 77. F.I.C.C. Rally 2011 nebyla v souladu s ochranou Národní přírodní památky Letiště Letňany

06.09.2011

Podařilo se nám získat dva dokumenty Správy CHKO Český kras, které vznikly jako reakce na žádost pořadatele akce 77.  F.I.C.C. Rally 2011, kterým byla Federace campingu a caravaningu ČR.

Z dokumentů vyplývá, že pořadateli bylo vydáno souhlasné stanovisko ke konání akce pouze na štěrkové ploše v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany, kde se nenacházejí žádné nory sysla obecného.  Tato plocha měla být oddělena 2 metry vysokým plotem od travnatých ploch nacházejících se jak v ochranném pásmu NPP, tak i v samotné NPP Letiště Letňany.

Je dobře zdokumentováno, že karavany a stany stály nejen na travnatých plochách v ochranném pásmu, ale i na území vlastní NPP Letiště Letňany.  K pořádání akce na území NPP by pořadatel potřeboval výjimku ze zákona, kterou zřejmě nedisponoval. Již 8. srpna byla radnice upozorněna komentářem na Facebooku „MČ Praha 18“ a FB „Letňany„, že se akce koná na území NPP Letiště Letňany. Dle rozdělovníku byly oba dokumenty Správy zaslány také MČ Praha 18, ÚMČ, Odboru dopravy a životního prostředí, takže radnici bylo známo, jaká omezení ke konání akce Správa dala. Proto jsou překvapivé výroky radního pro životní prostředí Jana Mikuleckého, typu „Akce byla zcela legální a měla všechna povolení“, „Akce nezasahovala do území NPP Letiště Letňany.“ Je několik možností. Buď pan Mikulecký dokumenty nečetl nebo jim dobře neporozuměl nebo zcela vědomě nemluvil pravdu. Přitom „Rada městské části schválila pronájem pozemku v blízkosti Pražského výstavního areálu za účelem jejich dalšího pronájmu. Smlouva s vlastníkem pozemků, kterým je společnost SIT Prague, a.s., bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2011 za celkové nájemné 2 200 000 korun. Důvodem uzavření smlouvy je kontrola využití plochy v souladu s povolením Ministerstva životního prostředí ČR  spolu se zachováním využití části tohoto pozemku jako parkovací plochy při pořádání výstav v areálu PVA.“ [Letňanské listy 02/2011, str. 5]

Rozsáhlejší citace z obou dokumentů:

První dokument byl vydán 18.5.2011 a jedná se o Stanovisko k vlivu záměru použití štěrkové plochy par.č. 540/1 v k.ú. Letňany k parkování karavanových jednotek při pořádání světového setkání karavanistů pod názvem „77. F.I.C.C. Rally 2011“ na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“ Říká se v něm, že: „LZE VYLOUČIT, že uvedený záměr použití štěrkové plochy par. č 540/1 v k.ú. Letňany k parkování karavanových jednotek při pořádání světového setkání karavanistů pod názvem „77. F.I.C.C. Rally 2011,“ může mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu Praha – Letňany CZ 0113774.“

V odůvodnění k tomuto stanovisku se uvádí: „Správa posoudila záměr použití štěrkové plochy par.č. 540/1 v k.ú. Letňany k parkování karavanových jednotek při pořádání světového setkání karavanistů pod názvem „77. F.I.C.C. Rally 2011,“ a došla k závěru, že záměr nebude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu Praha – Letňany CZ 0113774, kde je předmětem ochrany biotop a populace sysla obecného (Spermophilus citellus). Správa se opírala především o to, že zamýšlená akce je plánována na části parcely č. 540/1 v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany a to na té části, kde je štěrkový podklad a tudíž se zde nenacházejí žádné nory sysla obecného. Tato plocha je v současnosti od zbytku ochranného pásma a NPP Letiště Letňany oddělena mobilním drátěným plotem a za určitých podmínek se nechá používat k parkování vozidel a k pořádání různých kulturních akcí. Proto se Správa domnívá, že by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění biotopu a populace sysla obecného v NPP Letiště Letňany, tak ani k negativnímu ovlivnění evropsky významné lokality Praha – Letňany CZ 0113774.“

Druhý dokument byl vydán 23.5.2011 ve věci: „Vyjádření k možnosti využití štěrkové plochy na parcele č. 540/1 v k.ú. Letňany v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany pro umístění obytných automobilů a karavanů při pořádání kulturní akce pod názvem „77.F.I.C.C. Rally 2011“.

 Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras (dále jen „Správa“) jako státní orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) vydává vyjádření k možnosti využití štěrkové plochy na parcele č. 540/1 v k.ú. Letňany v ochranném pásmu NPP Letiště Letňany pro umístění obytných automobilů a karavanů při pořádání kulturní akce pod názvem „77.F.I.C.C. Rally 2011“, která se má uskutečnit od 5. – 14.8.2011 v areálu výstaviště Praha – Letňany s předběžnou účastí cca 800 – 1000 karavanových jednotek a do 2000 osob. Dne 2.5.2011, pod č.j. 01086/CK/2011, Správa obdržela žádost o stanovisko k použití parkoviště v Praze – Letňanech na parcelách č. 540/1 v k.ú. Letňany. Vámi zamyšlená akce bude konána v OP NPP Letiště Letňany na pacele č. 540/1, což je v současné době štěrková plocha určena jako možné parkoviště. Tato plocha, dle žádosti, bude oddělena 2 metry vysokým plotem od travnatých ploch nacházejících se jak v OP NPP, tak i v samotné NPP Letiště Letňany. NPP Letiště Letňany byla vyhlášena dne 3.5.2005 vyhláškou č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejich bližších ochranných podmínek. Tyto bližší ochranné podmínky jsou uvedeny v § 3, kde v písm. g) je potřeba souhlas orgánu ochrany přírody k pořádání a organizování sportovních, turistických a jiných hromadných akcí. Vzhledem k tomu, že plánovaná akce bude mimo NPP není tento souhlas orgánu ochrany přírody k pořádání této akce potřeba. Dále Vám sdělujeme, že NPP Letiště Letňany byla vyhlášena na ochranu kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného (Spermophilus citellus) a jeho biotopu a na jakýkoliv škodlivý zásah do přirozeného vývoje těchto zvláště chráněných živočichů musí žadatel vlastnit výjimku ze zákazu uvedených v § 50. Vzhledem k umístění Vámi plánované akce (na oddělené štěrkové ploše), Správa konstatuje, že nedojde k negativnímu zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu živočicha a tudíž ani tato výjimka není na pořádání zamyšlené akce potřeba. V § 37 odst. 2 jsou vymezeny činnosti, ke kterým je třeba souhlas příslušného orgánu ochrany přírody, v ochranném pásmu NPP. Protože činnost popsaná ve Vaší žádosti není žádnou z těchto vyjmenovaných činností, tak souhlas dle § 37 odst. 2. rovněž není nutné vydat.
Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost, aby pořadatel kulturní akce zabezpečil, že nedojde k žádnému poškození či změně NPP ani k porušení bližších ochranných podmínek NPP, stanovených v § 3 vyhlášky č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejich bližších ochranných podmínek.

A protože tento příspěvek se týká kempování v chráněném území, připojujeme dva odkazy, které zřejmě potěší ty jedince, kteří rádi nocují ve volné přírodě. Článek Ivana Březiny na Neviditelném psu a vyjádření Ministerstva životního prostředí, které pravděpodobně sloužilo jako podklad pro Březinův článek.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: