Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

30.9.2011

Obytný soubor „Letňany sever“

Filed under: Aktuálně ...,Čakovice,Kbely,Letňany,Prosek — Štítky: , , — admin @ 10:29

29.09.2011

Protože v Otázkách a odpovědích na webu MČ Prahy 18 se začínají objevovat dotazy k plánované výstavbě „na poli“, kde jsou zahrádky, psí cvičák ap., a úřad neumí (nebo nechce?) odpovědět, přinášíme odkaz na zatím dostupné dokumenty k záměru výstavby obytného souboru „Letňany sever“.

 VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investorů a majitelů dotčených pozemků – Ing Jana Dvořáka a Pavla Váni je výstavba obytného souboru „Letňany Sever“ na dosud převážně nazastavěných pozemcích o rozloze 181 044 m2 využívaných pro zemědělské účely a pro zahrádkářskou kolonii a kynologický klub.

Lokalitou zvolenou investory je Městská část Praha 18 – Letňany.

Řešené území leží v severovýchodní části území městské části Praha – Letňany. Území se nachází v současně zastavěné i nezastavěné části obce.

Ze severu je území ohraničené ochranným pásmem železniční trati Praha – Všetaty – Turnov.

Ze západu přiléhá k ploše řešeného území stávající výrobní areál, území určené územním plánem pro výrobu, skladování a distribuci (VS). Slouží pro umístění výrobních zařízení všeho druhu, pro umístění průmyslové, zemědělské, stavební a řemeslné výroby, včetně skladů, skladovacích a distribučních ploch. Lokalita je v územně analytických podkladech oblastí určenou k obnově – brownfield, kde se očekává vývoj koncepce územního plánu. Dále sousedí ze západu s areálem objektu Green Park, který je funkční plochou nerušící výroby a služeb.

Z východu je nezastavěná plocha. Na východní hranici s řešeným územím se předpokládá výstavba kanalizačního Letňanského sběrače a dopravního spojení komunikací Letňany – Čakovice, které je vedeno jako veřejně prospěšná stavba pod č. 87/DK/33 – Letňany.

Z jihu vede stávající silniční komunikace – ulice Veselská. Na její úpravu probíhá stavební řízení a tato komunikace se po rekonstrukci stane významnou dopravní tepnou, po níž bude vedena doprava ze všech v současnosti stavěných nebo navrhovaných záměrů v blízkém okolí.

Navrhovaná výstavba je v souladu s platným územním plánem.

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy je pro řešené území v severní části stanovená funkce OB – čistě obytné území s kódem míry využití území D. V jižní části je stanoveno funkční vyuţití OV – všeobecně obytné s kódem míry využití D. Na západě je pás řešené plochy s funkčním využitím ZMK – zeleň městská a krajinná. Na jihu, mezi ulicí Veselskou a plochou OV, je pás IZ – izolační zeleň. K řešenému území bude náležet na severovýchodě i část plochy ZMK.

Záměrem jsou dotčeny Městská část Praha 18 – Letňany a Městská část Praha – Čakovice, která se nachází severně od dotčených pozemků, za ţelezniční tratí.. Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.

Doposud dostupná dokumentace:

A. Oznameni EIA Letnany Sever – Seznam priloh.pdf
A. Oznameni EIA Letnany Sever.pdf
H.I.1 Situace sirsich vztahu.pdf
H.I.2 Celkova situace stavby.pdf
H.I.3 Celkova situace severni cast.pdf
H.I.4 Koordinacni situace severni cast.pdf
H.I.5 Celková situace jizni cast.pdf
H.I.6 Situace jizni cast – koeficienty podlaznich ploch.pdf
H.I.7 Situace jizni cast – doprava v klidu.pdfH.2 Rozptylova studie.pdf
H.2 Rozptylova studie.pdf
H.3 Akusticka studie.pdf
H.4 Biologicke pruzkumy.pdf
H.5 Dendrologicky posudek a kaceni drevin.pdf
H.6.1 Krajinný ráz – Hodnoceni_Letnany.pdf
H6.2 Krajinný ráz – panorama 1.pdf
H.6.3 Krajinný ráz – panorama 2.pdf
H.7 Stavebni urad – vyjadreni o souladu s UP.pdf
H.8 Vyjadreni Natura.pdf
H.9 Autorizace EIA Blazek.pdf

Zpráva z deníku E15 (28.7.2011)

3 komentáře »

 1. Zastavějte tady všechno. Budeme se tady mačkat jak sardinky a celé dny stát v kolonách aut.

  Komentář by Letňany sever — 2.2.2012 @ 16:01

 2. A čichat ten smrad.

  Komentář by Letňany sever — 2.2.2012 @ 16:03

 3. .edu.vn

  Obytný soubor

  Trackback by Video cat bao quy dau — 30.11.2018 @ 02:41

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: