Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

6.2.2014

Počet syslů v Letňanech stále klesá

Logo_ZachranneProgramy

Shlédnuto 4191 x

Aktualizace 17.1.2017

Výsledek sčítání v roce 2016 byl pouhých 35 jedinců. Aktualizovaný graf vývoje početnosti syslí kolonice v Letňanech naleznete na na Wikipedii.

Aktualizace 06.02.2014
Bohužel velmi smutná zpráva o výsledku sčítání syslů v NPP Letiště Letňany v roce 2013. Bylo zjištěno pouze 40 ks jedinců, viz odpověď na dotaz na FB Záchranné programy ohrožených druhů:

Dotaz: „Brožurka o syslovi je již staršího data. V Letňanech počet syslů dosti poklesl. Prosím, jaký je výsledek sčítání v loňském roce?“

Záchranné programy ohrožených druhů odpověď na komentář p. Václav Čadek St: Ano, v tomto máte bohužel pravdu. První vydání brožury vzniklo v roce 2009, kdy činil odhad počtu syslů v Letňanech 600 jedinců. Od té doby ale populace stále klesá, nejvýrazněji v posledních dvou letech. Loni pravděpodobně syslům hodně uškodilo počasí – dlouhá zima a poměrně krátce na to dlouhotrvající deště. Výsledný odhad početnosti za rok 2013 je opravdu smutný: 40 jedinců. Známe však i případy, kdy se kolonie během několika let mnohonásobně zvětšila (např. na letišti v Miroslavi z odhadu 10 na 220 jedinců během 6 let), tak snad se situace obrátí i v Letňanech.

Nelze tedy než jen doufat, že mají odborníci pravdu a trend se začne od letošního roku opět obracet k lepšímu.

Vývoj početnosti syslí kolonie v NPP Letiště Letňany

21. 03. 2013
Začátkem února 2013 bylo publikováno Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2012 (dále jen ZP). Pro přiznivce sysla v Letňanech to není radostné čtení. Odhadovaná početnost sysla klesla v roce 2012 na pouhých 250 jedinců.

Jako doklad uvádíme tabulku ze zprávy:
Tab. 4. Přehled lokalit s odhadovanou početností 100 a více jedinců dle početnosti v roce 2012 (seřazeno odnejvyšší po nejnižší početnost) a zhodnocení managementu v roce 2012. Pro srovnání jsou uvedeny odhadované početnosti od roku 2008, tedy od roku schválení ZP.

Pocetnost_2012

Z předchozích zpráv jsou známy odhady početnosti od roku 2000/2001. V grafické podobě vypadá vývoj početnosti kolonie sysla takto:

Sysli graf_2012

V loňském roce bylo množství syslů v Letňanech zhruba stejné jako na počátku sledovaného období. Početnost syslů kulminovala v roce 2008 a od té doby se plynule snižuje. Příčin poklesu může být celá řada, ale na jednu z nich jsme upozornili předloni.  V prosinci 2007  změnily pozemky letiště majitele a ten zakázal vstup na své pozemky myslivecké stráži (MS), která do té doby prováděla regulaci škodné (hlavně lišek, které stejně jako psi vyhrabávají syslí nory) a odchyt kočet.

kočka_sysel_1

Z diskuse na Facebooku Záchranných programů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se zdálo, že člen týmu ZP nechtěl o této příčině moc slyšet (posuďte sami, přepis zde). Nicméně, jak vyplývá z poslední zprávy ZP, toulavými kočkami se tým začal zabývat. Na setkání garantů lokalit sysla obecného, které se konalo 12.12.2012 „byla opět šířeji diskutována problematika predace syslů toulavými kočkami a možnosti jejího řešení.
Dále ve zprávě k lokalitě NPP Letiště Letňany:
„Zvýšenou pozornost je dále třeba věnovat těmto lokalitám:
Praha – Letňany – v roce 2012 byl zaznamenán další výrazný pokles početnosti, který je podobně jako v Bezděčíně přičítán zejména problému s predací syslů toulavými kočkami. Přes spolupráci na řešení tohoto problému s majiteli a nájemci okolních pozemků byly zaměstnanci letiště v sezóně 2012 opakovaně hlášeny případy predace kočkami. Spolupráce v tomto ohledu tedy bude pokračovat, spolu se snahou o udržení dobrého managementu, případně i o jeho zintenzivnění na dílčích plochách letiště. Populace bude v příštím roce co nejčastěji monitorována a bude sledován vývoj plánovaných záměrů v okolí (viz výše kapitola Ostatní), jejichž realizace by v případě nedodržení stanovených podmínek mohla také mít na její další vývoj negativní vliv.“

Z kapitoly Ostatní
„O3. Praha-Letňany

RP:
Za účasti koordinátora ZP a garanta lokality budou prováděna průběžná terénní šetření a kontrola výskytu sysla na nově zatravněné ploše.
Realizace:
V roce 2012 došlo k průběžným kontrolám výskytu sysla na nově zatravěné přistávací a vzletové dráze, přičemž výskyt byl potvrzen hned po probuzení sysla na jaře 2012.
Další události:
Byl vypracován a schválen Soubor doporučených opatření (SDO) pro EVL Praha – Letňany

 • Plán Městské části Praha 18 na výstavbu cyklotrasy č. A 44 podél letiště: vyhledávací studie, dohoda na prosazování trasy zcela mimo EVL a NPP, brzká realizace zatím není příliš reálná
 • Stavba „Optická trasa P9, ul. Beranových – P9, ul. Toužimská“ – podzemní optický telekomunikační kabel: Správou CHKO Český kras udělena výjimka z ochranných podmínek sysla podle § 56 s udáním podmínek realizace
 • Záměr „Bytový soubor Kbely“ – vedení staveništní dopravy přes ochranné pásmo NPP: řízení o stanovení podmínek činnosti dle § 66 (ústní jednání a následné rozhodnutí na základě posouzení vlivů záměru na EVL zpracovanou p. Mudrou)
 • Parkování během veletrhů koncem září: vydán souhlas Správy CHKO Český kras k vjezdu vozidel za určitých podmínek, který byl porušen: stížnost, fotodokumentace, SCHKO vede řízení o pokutě“

 

3 komentáře »

 1. Nepochopili jste to? Sysel v Letňanech nepřežije. Otázka je pouze jak dlouho to bude trvat.

  Komentář by viktor š. — 14.4.2013 @ 23:14

 2. A nebyla na údržbu travního porostu použita nějaká chemie? Herbicidy, pesticidy, hnojiva? A co vandalismus? Na parkovišti za výstavištěm jsme v norách našli nacpané odpadky, plechovku od Coly například. A co draví ptáci? Řekla bych, že i pro ně je sysel vítaným úlovkem.

  Komentář by Jana — 24.3.2014 @ 15:56

 3. Sysli jsou systematicky likvidováni otráveným zrním aby se mohl konečně uskutečnit bytový projekt kvůli kterému bylo na toto místo přitaženo i metro, které mělo sloužit jako by pro obyvatele Letňan

  Komentář by Letňák — 27.2.2016 @ 10:28

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: