Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

27.5.2013

Zadání Metropolitního plánu – stanoviska MČ Praha 18, P9 a Auto*Matu

Filed under: Aktuálně ... — Štítky: , , , , — admin @ 17:07

MHMP_MP_Ozn

Shlédnuto 1040 x

27. 05. 2013

Na mimořádném jednání dne 7. 6. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o ukončení pořizování dosavadního „nového“ Územního plánu hl. m. Prahy ve fázi doprojednaného Konceptu (z roku 2009): Zastupitelstvo HMP ukončilo pořizovaní Konceptu a zahájilo pořízení Metropolitního plánu

Dne 15. března 2013 byla vyvěšena Veřejná vyhláška – oznámení projednávání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). Do 18. dubna 2013 včetně, mohl každý uplatnit své připomínky.

Dne 4. dubna 2013 se konalo 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18, které přijalo k zadání Metropolitního plánu následující usnesení:

Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy

Předkládá: starosta Lněnička

Odbor: OKS                        Zpracoval: Lněnička

 1.1            Usnesení č. 025/ZM1/13

1. ZMČ Praha 18 bere na vědomí návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy (metropolitního plánu) oznámený veřejnou vyhláškou ze dne 15. března 2013 s tím že požaduje, aby:

a)  byl pořízen i územní plán vymezené části území hlavního města Prahy, a to pro územní obvod MČ Praha 18, zejména k. ú. Letňany.

b) v dalších fázích pořizování metropolitního plánu, jakož i územních plánů vymezených částí území hlavního města Prahy, byly ze strany pořizovatele, projektanta, rady i zastupitelstva hl. m. Prahy respektovány požadavky, vyjádření, připomínky a/nebo stanoviska uplatněná orgány (radami, zejména však zastupitelstvy) městských částí.

1.      ZMČ ukládá starostovi seznámit s tímto usnesením pořizovatele územního plánu, projektanta územního plánu a Radu hl. m. Prahy.

1.2        Důvodová zpráva:
1.2.1 Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

1.2.2       Odůvodnění předkladu:
Starosta předkládá ZMČ návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy (metropolitní plán), který byl MHMP oznámen veřejnou vyhláškou dne 15.3.2013.

V průběhu projednávání bodu č. 1 odešla z jednání zastupitelka PaedDr. Lenka Pospíšilová, počet zastupitelů s právem hlasovat byl v tuto chvíli 15.

1.3       Termín realizace přijatého usnesení:
1.4            Zodpovídá:
starosta
1.5            Hlasování:      pro   15            proti   0            zdržel se   0
Usnesení bylo přijato.

Sousední MČ Praha 9 přijala mnohem rozsáhlejší stanovisko:
devitka

Ze stanoviska Prahy 9 vybíráme:

  • „Vzhledem k problematice zahušťování současných sídlišť žádáme, aby sídliště Prosek a Střížkov byla označena za stabilizovaná zastavěná území a jejich další rozvoj vedl již jen k doplňování a údržbě rekreačních a parkových zón.“
Zajímavé jsou také připomínky, které podala iniciativa Auto*Mat, zejména ke koncepci dopravy a ochrany zeleně:

Soubor . pdf – Připomínky Auto*Matu
Článek – Podivnosti metropolitního územního plánu

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: