Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

28.7.2010

Asfaltová cyklostezka kolem letiště a Natura 2000

Letňanská radnice má na své straně všechny argumenty pro zachování cyklotrasy A44 v původní podobě, tj. s přírodním charakterem. Přesto usiluje o vybudování asfaltové cyklostezky, jak vyplývá z  usnesení rady MČ  č. 231/11/10 z 9.6.2010:

a)     RMČ schvaluje záměr realizace projektu vybudování nové cyklostezky od areálu výstaviště PVA (ulice Tupolevova) přes plochu letiště k ulici Toužimská do letňanského lesoparku a zpracování studie souběžné nové komunikace tak, aby na jejím základě byla tato stavba zařazena do plánu OMI MHMP.
b)      RMČ pověřuje starostu k jednání se SIT Prague a.s., o podmínkách uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 540/1, 540/104, 540/5 a 540/26, vše k. ú. Letňany.

Je sice pravda, že záměr rady se opírá o platný územní plán (UP) i koncept UP, který měl být schvalován koncem roku 2010, ale kromě grafické (mapové) části je součástí konceptu i textová část Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území. V části Příloha č. 3 Hodnocení NATURA 2000 (Ekola, říjen 2009) se k zamýšelné komunikaci podél letiště na str. 48 uvádí:

„Na západním okraji je v souběhu s hranicí vymezena liniová plocha dopravní infrastruktury, která zasahuje v pásu podél západní hranice do EVL, a sice v šířce cca 25 m. Bude zasažen okraj travnaté letištní plochy, které je intenzivně využívaným biotopem sysla (sysel byl pozorován na samém okraji ze vzdálenosti cca 20 m). Realizací dojde k přímému záboru biotopu. Velikost tohoto záboru, včetně znehodnocení části přímo nedotčené v důsledku nutné odstupové vzdálenosti zvířat od dopravy bude nejméně 50 m (pokud budou realizována další vhodná opatření na projektové úrovni). Z celkové plochy aktuálně využívané syslem o rozloze 52 ha, dojde k dotčení 2,5 ha, což představuje 4,8 % celkové rozlohy biotopu sysla. Jak uvedeno v kapitole o rozšíření sysla polního, jedná se o kriticky ohrožený druh s výskyty několika desítek většinou malých izolovaných populací v rámci ČR. Hranice významného vlivu tak bude v úrovni nižší než 1 % ovlivněného biotopu, popř. populace. Navržená plocha dopravní infrastruktury – komunikace bude mít významný negativní vliv na EVL Praha Letňany. Je třeba komunikaci podél EVL nerealizovat a ponechat plochu dopravní infrastruktury (DP), resp. prokázat veřejný zájem a postupovat podle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebo je možné posunout plochu do dostatečné vzdálenosti (pravděpodobně nejméně desítek metrů od EVL) a nové řešení posoudit. „
Celý dokument ve formátu pdf je zde (http://uppraha.cz/vyhodnoceni-vlivu-pdf ).

Je vidět, že z hlediska ochrany přírody je plánovaný komunikace nežádoucí. Výstavba asfaltové cyklostezky má také vytvořit předpolí pro stavbu  komunikace, která má spojit budoucí městský okruh s centrem města. Tato komunikace má rovněž přetnout stávající letňanský lesopark a spolu s propojením  Veselské a Toužimské změnit park na izolační zeleň pro rušnou křižovatku. To, co vždy lákalo návštěvníky okrajových částí letiště – klidný kus zeleně bez automobilové dopravy – by mělo zmizet.

Komunikace kolem letiště je zatím jen na papíře. O stavbě se bude teprve rozhodovat a je reálné této stavbě zabránit. Prvním krokem ale je nedopustit vybudování adfaltové cyklostezky. Důvody jsou jednak ekonomické. Srovnejme. Cyklotrasu A44 kolem letiště by bylo možné při troše dobré vůle ze strany radnice zachovat prakticky s nulovými náklady. Naproti tomu pro vybudování asfaltové stezky je potřeba pronajmout cca 2,5 ha pozemků od majitele letiště, vybudovat cca 1 250 m dlouhý plot, řešit nemalý výškový rozdíl mezi letištěm a Toužimskou. Náklady na výstavbu stezky lze zhruba odhadnout na 10 mil. Kč.
Mnohem závažnější jsou však důvody ekologické. Z vyjádření odoborníků vyplývá, že nová komunikace podle západního okraje letiště je nežádoucí pro svůj negativní vliv na Národní přírodní památku Letiště Letňany. Obyvatelé Letňan, dejte prosím radnici vědět, že si tuto cyklostezku a komunikaci nepřejete.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: