Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

27.7.2010

Žádost o úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44


MČ Praha 18 – ÚMČ Praha 18
Odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Jana Káparová

Bechyňská 639
199 00  Praha 9

V Praze dne 12.06.2010

Věc: Žádost o úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44 kolem letiště Letňany

Koncem března t.r. došlo v souvislosti se zahájením stavby č. 40032, komunikace Toužimská, etapa 0001 Kbelská k přerušení cyklotrasy A44 mezi Kbely a Letňany. Během přípravy stavby došlo někde k pochybení a nebylo zajištěno náhradní vedení trasy A44 kolem stavby. Teprve po zbudování oplocení stavby komunikace a navazující části podél ulice Toužimská (na žádost majitele letiště), byla na základě jednání mezi ÚMČ Praha 18, ÚMČ Praha 19 a majitelem letiště stanovena dočasná náhradní trasa. Náhradní trasa byla vedena od ulice Tupolevova až k hangáru Letecké školy v její původní trase a dále areálem bývalého Letova do lesoparku Letňany a do Kbel.  Toto spojení, přes své nesporné nevýhody – nutnost projíždět průmyslovým areálem, křížit frekventovanou ulici Toužimskou a celkově větší vzdálenost oproti původní trase – po určitou dobu fungovalo. Dne 17. května však došlo k uzamčení branky do areálu Letova a současně došlo k oplocení letiště ze strany od ulice Tupolevova. Tím byl průjezd mezi Letňany a Kbely po trase A44 zcela znemožněn. Tajemník ÚMČ Praha 18  na webových stránkách ÚMČ oznámil, že uzavření trasy souvisí s konáním pivního festivalu, a že majitel letiště přislíbil obnovit průchod po skončení festivalu. Pivní festival skončil 30. května a demontáž hal a příslušenství trvala do 8. června. Dne 9.6. bylo odstraněno oplocení parkoviště na kterém se konal festival, ale stále zůstala uzamčena branka mezi letištěm a areálem bývalého Letova. Dne 11.6. byl postaven nový plot  na jižním okraji parkoviště a tím opět znemožněn přístup na cyklotrasu A44 od ulice Tupolevova. Znamená to, že od 17. května není cyklotrasa A44 průjezdná ani v náhradním vedení přes Areál Letova.

Domnívám se, že cyklotrasa A44 splňuje všechny znaky veřejně přístupné účelové komunikace. ÚMČ Prahy 18 má souhlasné stanovisko předchozího vlastníka letiště, týkající se vedení cyklotrasy z 7.3.2007. Rovněž má souhlasné stanovisko s vyznačením cyklotrasy od Ministerstva životního prostředí z 7.2.2007, Správy CHKO z 21.2.2007, Úřadu pro civilní letectví z 26.2.2007 a tehdejšího provozovatele letiště, Aeroklubu Praha Letňany, z 9.2.2007.

Žádám ÚMČ Prahy 18, resp. jeho silniční správní úřad, o neprodlenou úpravu veřejného přístupu na cyklotrasu A44 v úseku ulice Tupolevova – branka do bývalého areálu Letova po dobu stavby č. 40032, a obnovení cyklotrasy A44 v původním vedení po dokončení této stavby.

Pokud má ÚMČ Prahy 18, pochybnosti o tom zda je cyklotrasa A44 v úseku mezi Letňany a Kbely veřejně přístupná účelová komunikace, nechť v souladu s § 142 správního řádu vydá deklaratorní rozhodnutí o existenci nebo neexistenci účelové komunikace.

Ing. V. Č.

Příloha: rozsudky soudů ČR a stanoviska Veřejného ochránce práv k problematice veřejných cest.

Nejvyšší soud ČR, č. j. 22 Cdo 1173/2005 ze dne 21. 2. 2006

Byla-li účelová komunikace zřízena nepochybně za souhlasu předchozího majitele pozemku, není její existence vázána na souhlas současného majitele.

Nejvyšší správní soud ČR, č. j. 5 As 20/2003-64 ze dne 27. 10. 2004

Právo obecného užívání pozemních komunikací, byť může být spojenos vlastnictvím soukromníků, není tedy institutem soukromého práva, ale jedná se o veřejnoprávní oprávnění, které má svůj základ nikoli v občanskoprávních předpisech, ale vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pokud vlastník pozemku zřídí účelovou komunikaci nebo souhlasí-li, byť i konkludentně, s jejím zřízením (aniž by šlo o komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu), stává se tato komunikace veřejně přístupnou a vztahuje se na ni nadále obecné užívání pozemní komunikace. Soukromá práva vlastníka jsou v tomto případě omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání pozemní komunikace. Nucené omezení vlastnického práva je možné pouze ve veřejném zájmu a na základě zákona (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).Veřejnou cestou se stává pozemek věnováním, je-li však cesta věnována veřejnému (obecnému) užívání, nemůže být takové užívání soukromoprávní dispozicí vlastníka odňato. Průkaznost veřejnosti starých cest je vždy problematická a sporná. Pozemek, který je v soukromém vlastnictví, lze uznat za  veřejnou cestu jen tehdy, jsou-li splněny dva předpoklady, a to jednak, že pozemek byl věnován buď výslovným projevem nebo z konkludentních činů vlastníka byl k obecnému užívání určen, a dále především z toho, že toto užívání slouží k trvalému uspokojení nutné komunikační potřeby. (Boh A 10017/32).33 Není proto v této souvislosti rozhodné, jak byl pozemek v pozemkových knihách popř. v ostatních listinách označován

Sp. zn.: 2903/2003/VOP/ZS
Sp. zn.: 911/2004/VOP/ZS

Pokud účelová komunikace v minulosti vznikla jako veřejně přístupná a silniční správní úřad nerozhodl o omezení přístupu na ni, nemůže nový vlastník svévolně bránit veřejnosti v jejím užívání, ať již fyzickou zábranou nebo vybíráním poplatku za průchod.

Sp. zn.: 5745/2006/VOP/MB Pokud nastane spor o existenci pozemní komunikace mezi jejími uživateli a vlastníkem pozemku, vydá obecní úřad na žádost kterékoliv sporné strany deklaratorní rozhodnutí, zda se o pozemní komunikaci jedná nebo ne.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: