Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

26.7.2010

Aktuálně o letišti Letňany

Aktualizováno 17.11.2010
Pod tímto názvem na jaře publikoval starosta Kabický článek s pracovním názvem Podporujeme letiště Letňany. Článek na webu ÚMČ Praha 18 uvedl slovy:

Článek vzbuzoval víc otázek než nabízel odpovědí. Jak je možné, že zřizovatel cyklotrasy píše, že tato byla od samého počátku vyznačena bez ohledu na platnou legislativu a v rozporu s předpisy, které upravují bezpečnost letového provozu? To byl UCL (Úřad pro civilní letectví), který se k cyklotrase vyjadřoval, tak nekompetentní, že neznal své vlastní předpisy? Kdo jsou ony tajemné odpovědné orgány či subjekty, které ignorovaly výzvy k jednání ze strany SIT Prague? Pokud k přerušení cyklotrasy došlo v rámci výstavby komunikace Nová Toužimská, proč byl plot protažen ještě o více než 200 m podél Toužimské a tím bylo znemožněno napojení na trasu A44 po cestě odbočující  z Toužimské ke golfu?

Prvně jsem zkoušel hledat zjistit informace přímo u zdroje. Letiště má oficiální stránky www.letnany-airport.cz. V rubrice Diskuze se je možné číst: „Názory našich návštěvníků, jejich postřehy co zlepšit či návrhy, co dělat jinak, jsou pro nás velice důležité. Pokud tedy máte jakýkoliv dotaz či připomínku k provozu na našem letišti, pište na e-mail posta@letnany-airport.cz Naší odpověď včetně Vašeho dotazu pak obratem najdete ve své e-mailové schránce a zde.“ Několikrát jsem na tento mail zkusil napsat, odpověď jsem ale nedostal, natož obratem. Ačkoliv se dalo čekat, že letiště musí být dotazy zavaleno, mlčelo a mlčí dodnes. Jediný dotaz týkající se cyklotrasy, na který bylo zodpovězeno dokonce časem zmizel. Tudy tedy cesta nevedla.

Pak jsem objevil zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dnes trochu lituji, že jsem nejdříve nezkusil položit tyto otázky přímo panu starostovi, ale na zákonu č. 106 mne zaujala zákonná povinnost povinného subjektu odpovědět do 15 dnů. Na úřad tedy 18. června doputovala žádost o doplňující informace ke článku Aktuálně o letišti Letňany v následující podobě. http://www.letnany.cz/uploads/modules/kh/411_priloha1.doc

K výše uvedené žádosti o informaci vydal dne 29.6.2010 povinný subjekt, tj. úřad MČ Praha 18 rozhodnutí pod č.j. MČ 18 9765/2010 OKS, kterým odmítl v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. informaci poskytnout.

Dne 23.7.2010 bylo povinnému subjektu doručeno odvolání proti uvedenému rozhodnutí. Povinný subjekt postoupil toto odvolání dne 27.7.2010 nadřízenému orgánu k vyřízení.

V předepsané lhůtě dorazila překvapivá odpověď:

„Nadřízený orgán na základě předloženého spisu konstatoval, že odvolání je NICOTNÉ z důvodu nedostatku zákonem předepsané formy podání. Podle § 20 odst. 4 písm. b)  zákona 106/1999 Sb. se pro odvolací řízení použijí ustanovení správního řádu. Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst 2 správního řádu a musí mít být učiněno některým ze způsobů stanovených v § 37 odst. 4 správního řádu, tj. formou písemného podání nebo ústního podání učiněného do protokolu na správním úřadě nebo formou elektronického podání pdepsaného zaručeným elektronickým podpisem, resp. prostřednictvím datové schránky. Podání učiněné jiným způsobem musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno jeho zákonem předepsanou formou, jinak se k němu nepřihlíží, v daném případě je tedy povinný subjekt neměl nadřízenému orgánu předložit. Jak vyplývá z ustanovení § 37 správního  řádu, k potvrzení uvedeného podání správní úřad podatele nevyzývá.“ (zvýraznění autor).

V zákoně 106/1999 Sb. je tato léčka důmyslně skryta. Paragraf 20 je totiž až na samém konci zákona v DRUHÉ ČÁSTI – Přechodná a závěrečná ustanovení, a zní:

(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona

a)  pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)  pro odvolací řízení a
c)   v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

ustanovení správního řádu, …..

Sem málokdo asi zákon dočte a běžný smrtelník asi ani nepochopí co to znamená, zvláště nejsou-li citovány přišlušné paragrafy správního řádu podobně jako v odpovědi Magistrátu.

Takže pozor! Žádost o informace lze sice podat i ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mailem), ale odvolání proti rozhodnutí již musí mít jen písemnou formu s patřičnými náležitostmi.

Upozorním ještě na jedno možné úskali při podávání žádosti o informace. V § 14 odst. 3 se říká: „Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji poviný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.“
Odst. 4 téhož paragrafu pak říká: “ … není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na radnici mého zaváhání s nedodržením formy podání odvolání s radostí využili a na webu pouze suše konstatovali, že „uvedené odvolání je z důvodu nedostatku zákonem předepsané formy podání nicotné.“ Báli se i zveřejnit text mého odvolání, přestože v jiných případech zveřejněn bývá. 🙂

V.Č.

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: