Letňansko-Kbelské fórum …rodiště nejslavnějších cvičných letadel světa

11.8.2010

Plot kolem letiště Letňany – mýty a skutečnost

12.08.2010, aktualizováno 17.03.2012

Spousta lidí, kteří byli zvyklí navštěvovat místa přilehlá k letišti Letňany se ptá, proč je nyní letiště oploceno. Z radnice i ze strany majitele letiště dostávají odpovědi typu:  letiště musí být oploceno“, „oplocení letiště je legální“, „oplocení nařídil Úřad pro civilní letectví“, letiště je oplocené, protože to vyžaduje platná legislativa„, apod.

Nejsnáze lze vyvrátit mýtus, že Úřad pro civilní letectví (ÚCL) oplocení letiště nařídil. V září loňského roku ÚCL odpověděl p. Mikuleckému, jako zástupci Sky Invest Technology, a.s., na jeho žádost týkající se problematiky zamezení přístupu neoprávněných osob na provozní plochy letiště doslova: „Ačkoliv Úřad pro civilní letectví nemůže s návazností na platnou legislativu ČR zřízení oplocení kolem letiště nařídit, s ohledem na výše uvedené s Vámi navrhovanými opatřeními obecně souhlasíme a vzhledem ke zvyšování bezpečnosti můžeme tato opatření jedině a plně doporučit“. Takže ÚCL nenařídil, pouze doporučil a s ohledem na platnou legislativu ČR ani nařídit nemůže!

Dále se v tomto vyjádření uvádí: “Z důvodu ochrany civilního letectví před protiprávními činy je dle leteckého zákona povinností provozovatele letiště přijmout taková opatření, která zabrání vstupu nepovolaných osob a nedovolenému vjezdu vozidel do jím určených prostorů letiště. Pokud se týká provozní bezpečnosti letiště a možných kroků aplikovaných vlastníkem letiště , mezinárodní standardy a doporučené postupy stanovené Annexem 14 ICAO v ustanovení 9.10.2 ukládají jako povinnost (standard) zřízení plotu nebo jiné vhodné zábrany znemožňující přístup na pohybovou plochu velkým zvířatům, která by mohla ohrozit letadla, a v ustanovení 9.10.3 doporučují zřízení plotu nebo jiné zábrany k zabránění úmyslného nebo neúmyslného přístupu neoprávněných osob na provozní plochy letiště. Česká republika obě tato ustanovení Annexu 14 aplikuje prostřednictvím leteckého předpisu L14 způsobem, kdy aplikace těchto ustanovení je žádoucí z důvodu zvýšení bezpečnosti. Tato ustanovení navíc nejsou konkrétně zaměřena směrem k provozovateli, resp. vlastníkovi letiště.“
Zvýraznění přidáno redakcí. Celý dokument získala redakce přímo z ÚCL na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Pohybovou plochu (Movement area) definuje zmiňovaný předpis L14 jako „Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy (ploch).“

Definice provozní plochy (Manoeuvring area) pak zní: „Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel s výjimkou odbavovacích ploch.“

A nakonec definice Letiště (Aerodrome):  „Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.“

Z těchto definic vyplývá, že požadavkům předpisu L14 by vyhovovalo oplocení provozní plochy zhruba v rozsahu, který provozovatel letiště vyznačil červenou čarou v ortofotografii, která až do konce července 2010 byla umístěna na oficiálních stránkách letiště Praha Letňany.

Zbývající plochy ve vlastnictví SIT Prague by pak mohly zůstat volně přístupné veřejnosti, tak jako doposud, bez potřeby pořizování ID karet, ovšem za předpokladu, že by to majitel myslel se zachováním přístupu na letiště pro návštěvníky opravdu upřímně.

To však pan Mikulecký určitě neměl v úmyslu. Jinak by nežádal o vymezení celního prostoru na téměř celý pozemek, který má ve vlastnictví, nepožadoval by  zřízení „ochranného pásma zájmového území letiště“ až k samým hranicím pozemků ve vlastnictví SIT Prague a neprodlužoval by vzletovou a přistávací dráhu tak, že pás dráhy se na obou koncích dotýká hranic pozemku.
Trefně to vystihl jeden z přispěvovatelů do diskuze na téma oplocení letiště na Facebooku: „Bohužel stejně neslušně se chová i Letiště Praha Letňany, když záměrně přerušilo populární cyklostezku A44 z Kbel na metro Letňany a dále do centra Prahy. Přišlo mi korektní, že sousedé letiště z Kbel a Letňan, kteří jsou obtěžováni nadměrným hlukem přistávajících a vzlétajících letadel, mohou výměnou za tuto újmu využít pro leteckou dopravu nepoužívané okrajové plochy letiště pro sport a rekreaci.  Bohužel letiště toto přestalo respektovat a cyklostezku přehradilo plotem v okolí budované silniční propojky Mladoboleslavská – Toužimká a využití náhradní cesty (tj. bývalé příjezdové cesty z Toužimské ke golfovému klubu, který svým neseriózním chování letiště Letňany rovněž vypudilo – ať se to snaží zdůvodňovat jakkoli) zabránilo vykopáním příkopu a rovněž budováním plotu. Chování lidí, kteří nerespektují provozní řád letiště, zásadně odsuzuji.Bohužel nabývám dojmu, že Letiště Praha Letňany účelově zneužívá ojedinělých incidentů k shromažďování argumentů pro oplocení celého letiště. Tento jeho přístup se nápadně podobá přístupu, který použilo pro eliminaci bývalého golfového odpaliště.“

Leckdo by mohl namítnout, že pozemky jsou v soukromém vlastnictví a majitel si může oplotit to co chce. Většinou je to pravda, soukromé vlastnictví je nedotknutelné. V našem případě to však zcela neplatí. Se souhlasem předchozího majitele pozemků  a ÚCL byla v roce 2007 úřadem MČ Prahy 18 ve spolupráci s MČ Prahy 19 a Magistrátem vyznačena cyklotrasa A44. Cyklotrasa má statut „veřejně přístupné účelové komunikace“. Z judikatury soudů vyplývá, že souhlas předchozího majitele se zřízením této komunikace přechází na stávajícího majitele, a že tento souhlas nelze vzít jednostranně zpět. Letňanská radnice měla a má možnost využít těchto skutečností a vymoci, aby po dokončení stavby komunikace mezi Toužimskou a Mladoboleslavskou  v říjnu t.r. mohla být cyklotrasa využívána tak jako dříve. Mezitím měla fungovat náhradní trasa přes areál Letova.

Takže pokud plot kolem „Letiště“ musí být, proč není budován tam kde je opravdu potřeba, tj. kolem provozních ploch? Současná podoba oplocení celého pozemku ve vlastnictví SIT Prague navíc ani nevyhovuje leteckému předpisu L14. Ten totiž v části 9.10.5 říká:  „Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby po obou stranách plotu nebo zábrany byla zajištěna volná plocha pro usnadnění činnosti strážných a ztížení jejich překonání. Pozornost musí být věnována zřízení obvodové komunikace uvnitř letištního oplocení pro personál údržby a strážní službu.“

http://aeronoviny.cz/2010/05/25/plot-kolem-letiste-letnany
http://aeronoviny.cz/2010/06/16/aktualne-o-letisti-letnany/

Článek k legislativě související s ploty a oplocením pozemků na webu ÚMČ Prahy 18:
http://letnany.cz/cely-prispevek.php?clanek=oploceni-pozemku&id=2796

Žádné komentáře »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

%d blogerům se to líbí: